Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Wnioski o pomoc do WUP Kielce - jak uniknąć najczęstszych błędów we wnioskach.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach oraz Powiatowe Urzędy Pracy w naszym województwie, w ramach Tarczy Antykryzysowej realizują wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy. Wszystkich nas niepokoją informacje dotyczące ilości złożonych przez pracodawców wniosków, które w ocenie urzędników wypełnione są w sposób nieprawidłowy, ponieważ poprawnie złożony wniosek to podstawa szybkiego otrzymania pomocy. Po naszej interwencji WUP Kielce przygotował 10 ważnych wskazówek (w załączonej grafice) dot. najczęściej popełnianych błędów przez wnioskodawców.


Dodatkowo przygotowaliśmy dla Państwa w oparciu o informacje udostępniane przez urzędy, listę sprawdzającą do wniosków (poniżej).

Lista została przygotowana w oparciu o wykaz najczęściej pojawiających się błędów we wnioskach o wsparcie.

Skorzystajcie z niej zanim wyślecie wniosek do urzędu!

 

Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od  tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zzb) składany do PUP

Lp. Najczęstsze uchybienia we wnioskach złożonych do PUP  
1 Rozbieżności pomiędzy wnioskiem złożonym na stronie praca.gov.pl  a załączonym dodatkowo ręcznie wypełnionym wnioskiem.  
2 W załączniku nr 2 do umowy (oświadczenie) wnioskodawca nie wskazuje okresu dofinansowania lub wskazany jest błędny okres.  
3 Różnica we wskazanym spadku obrotów pomiędzy wnioskiem a wypełnionym kalkulatorem.  
4 Nie wypełnione wszystkie wymagane załączniki do umowy.  
5 Rozbieżność pomiędzy wskazana kwotą dofinansowania wskazaną we wniosku a kwotą wskazaną w kalkulatorze.  
6 Rozbieżność pomiędzy oświadczeniem  we wniosku 
o zamiarze skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS, 
a zaznaczeniem w kalkulatorze  o korzystaniu z tego zwolnienia.
 
7 Błędnie zaznaczone odpowiedzi co do wieku pracowników powyżej lub poniżej 30 roku życia, wskazanych 
w kalkulatorze.
 
8 Brak składania oświadczeń co do działalności 
w sektorze podstawowej produkcji rolnej 
i rybołówstwa, pomimo informacji w dokumentach rejestrowych o prowadzeniu działalności w tych sektorach (PKD); dołączenie oświadczenia wynika 
z komunikatu Urzędu o naborze wniosków, jak 
i z zasad ubiegania się o tę formę pomocy.
 
9 Wpisywanie we wniosku wypełnionym na stronie praca.gov.pl w miejscu „nazwa przedsiębiorcy": NAZWY MIASTA.  

 

Wniosek o dofinansowanie z FGŚP składany do WUP Kielce

Lp. Najczęstsze uchybienia we wnioskach złożonych do PUP  
1 Wniosek o dofinansowanie:
1) wysyłanie wniosku tylko w celach testowych – przycisk wyślij – przekazuje oficjalnie dokumenty do DWUP. Taki wniosek zazwyczaj niepełny lub błędny jest oceniany;
2) pomyłki w danych teleadresowych np.:
a ) zamiast Sp. z o.o. wpisano S.A.,
b) zamiast nazwy organizacji wpisana miejscowość itp.
 
2 Załącznik do wniosku - Umowa
Załączona do wniosku wypełniona i podpisana umowa - umowy nie trzeba wypełniać i podpisywać
i przesyłać jej skanów. Umowa ma być załączona jedynie
w takiej wersji jak pobrana ze strony.
 
3 Załącznik - Porozumienie z pracownikami
Jeżeli porozumienie z pracownikami nie dotyczy całego zakładu (wszystkich pracowników), to należy określić grupy zawodowe, objęte porozumieniem. Można też zamieścić listę pracowników do porozumienia w formie tabeli z opisem stanowiska i zastosowanym instrumentem pomocy (przestój ekonomiczny lub obniżonym wymiarem czasu pracy).
 
4

Załącznik - Wykaz pracowników (kalkulator w Excel)
1) brak wypełnionej zakładki obroty;
2) nie jest wpisana wartość składki wypadkowej i/ lub liczby miesięcy na jakie wnioskuje pracodawca;
3) suma wsparcia wyliczona w Excelu zawiera sumę wsparcia ze składkami do ZUS lub nie wybrano wartości zero (0) w kolumnie, a jednoczenie Wnioskodawca zaznacza, że składki ZUS zostaną umorzone/zaniechano poboru. Aby wpisać do wniosku tylko wynagrodzenie bez ZUS należy od sumy wyliczonej w kalkulatorze odjąć wartość składek dla ZUS i/lub wybrać wartość 0 przed wyliczanymi wartościami dofinansowania.

 

 
Wszystkich nas niepokoją informacje dotyczące ilości złożonych przez pracodawców  wniosków, które w ocenie urzędników wypełnione są w sposób nieprawidłowy.
We wrocławskim  Powiatowym Urzędzie Pracy  złożonych zostało  464 wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne  w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zzb). 
Wszystkie wnioski, jak podaje urząd, wymagają poprawki. Każdy zawierał błędy. 
W konsekwencji, w związku z koniecznością poprawiania błędów  czas oczekiwania na środki wydłuży się. Analizujemy z czego wynika tak duży odsetek źle wypełnionych wniosków.  Na ile możliwa jest zmiana wzorów itp. 
Tymczasem mając na uwadze, że: 
w 17 PUP trwa nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników,
w DWUP prowadzony jest nabór ciągły na dofinansowanie z FGŚS wynagrodzeń pracowników 
przygotowaliśmy dla Państwa w oparciu o informacje  udostępniane przez urzędy (DWUP, PUP Wrocław) listę sprawdzającą do wniosków.  
Lista została przygotowana w oparciu o wykaz najczęściej pojawiających się błędów we wnioskach o wsparcie.
Skorzystajcie z niej zanim wyślecie wniosek do urzędu!
Więcej informacji o warunkach wsparcia oraz linki do strona za pośrednictwem, których należy składać wnioski:
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne  w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zzb) 
składany do PUP
Lp.
Najczęstsze uchybienia we wnioskach złożonych do PUP
Sprawdzone 
tak/nie
Uwagi
1.Rozbieżności pomiędzy wnioskiem złożonym na stronie praca.gov.pl  a załączonym dodatkowo ręcznie wypełnionym wnioskiem.
2.W załączniku nr 2 do umowy (oświadczenie) wnioskodawca nie wskazuje okresu dofinansowania lub wskazany jest błędny okres.
3.Różnica we wskazanym spadku obrotów pomiędzy wnioskiem a wypełnionym kalkulatorem.
4.Nie wypełnione wszystkie wymagane załączniki do umowy.
5.Rozbieżność pomiędzy wskazana kwotą dofinansowania wskazaną we wniosku a kwotą wskazaną w kalkulatorze.
6.Rozbieżność pomiędzy oświadczeniem  we wniosku 
o zamiarze skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS, 
a zaznaczeniem w kalkulatorze  o korzystaniu z tego zwolnienia.
7.Błędnie zaznaczone odpowiedzi co do wieku pracowników powyżej lub poniżej 30 roku życia, wskazanych 
w kalkulatorze.
8.Brak składania oświadczeń co do działalności 
w sektorze podstawowej produkcji rolnej 
i rybołówstwa, pomimo informacji w dokumentach rejestrowych o prowadzeniu działalności w tych sektorach (PKD); dołączenie oświadczenia wynika 
z komunikatu Urzędu o naborze wniosków, jak 
i z zasad ubiegania się o tę formę pomocy.
9.Wpisywanie we wniosku wypełnionym na stronie praca.gov.pl w miejscu „nazwa przedsiębiorcy": WROCŁAW. 
 
Wniosek  o dofinansowanie z FGŚP
składany do DWUP
Lp.
Najczęstsze uchybienia we wnioskach złożonych do PUPSprawdzone 
tak/nie
Uwagi
1.Wniosek o dofinansowanie:
1) wysyłanie wniosku tylko w celach testowych – przycisk wyślij – przekazuje oficjalnie dokumenty do DWUP. Taki wniosek zazwyczaj niepełny lub błędny jest oceniany;
2) pomyłki w danych teleadresowych np.: 
a ) zamiast Sp. z o.o. wpisano S.A., 
b) zamiast nazwy organizacji wpisana miejscowość itp.
2.Załącznik do wniosku - Umowa
Załączona do wniosku wypełniona i podpisana umowa - umowy nie trzeba wypełniać i podpisywać 
i przesyłać jej skanów. Umowa ma być załączona jedynie 
w takiej wersji jak pobrana ze strony.
 
3.Załącznik - Porozumienie z pracownikami
Jeżeli porozumienie z pracownikami nie dotyczy całego zakładu (wszystkich pracowników), to należy określić grupy zawodowe, objęte porozumieniem. Można też zamieścić listę pracowników do porozumienia w formie tabeli z opisem stanowiska i zastosowanym instrumentem pomocy (przestój ekonomiczny lub obniżonym wymiarem czasu pracy).
 
4.Załącznik - Wykaz pracowników (kalkulator w Excel)
1) brak wypełnionej zakładki obroty;
2) nie jest wpisana wartość składki wypadkowej i/ lub liczby miesięcy na jakie wnioskuje pracodawca;
3) suma wsparcia wyliczona w Excelu zawiera sumę wsparcia ze składkami do ZUS lub nie wybrano wartości zero (0) w kolumnie, a jednoczenie Wnioskodawca zaznacza, że składki ZUS zostaną umorzone/zaniechano poboru. Aby wpisać do wniosku tylko wynagrodzenie bez ZUS należy od sumy wyliczonej w kalkulatorze odjąć wartość składek dla ZUS i/lub wybrać wartość 0 przed wyliczanymi wartościami dofinansowania.
 

 

Update cookies preferences