RODO

Klauzula informacyjna dla członków ŚZPP Lewiatan

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły dotyczące tego znajdziesz poniżej:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan (dalej Związek), ul. Warszawska 25/4, 25- 512 Kielce , tel. 41 341- 70- 39, mail: biuro@szpp.eu
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. rozpatrzenia deklaracji w związku z potrzebą weryfikacji spełnienia kryteriów nabycia członkostwa - podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Związku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b. nabycia członkostwa w Związku, wykonywania praw i obowiązków członka Związku, rozliczenia wpłacanych składek członkowskich - podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest prawny obowiązek Związku (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z wymogami Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców);
c. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO (w związku z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i Ustawą Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.);
d. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu roszczeń i ochrony przed roszczeniami, na podstawie art.6 ust.1 pkt. f RODO;
e. otrzymywania drogą elektroniczną informacji o organizowanych przez Związek wydarzeniach i innych działaniach na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na adres mailowy, telefonicznie lub wiadomością SMS to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 19.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z 16.07.2004 r.- Prawo Telekomunikacyjne. Twoja zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdym momencie wycofana.
3. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przez administratora do uzyskania danych osobowych, w tym biuro księgowe, dostawca hostingu, Konfederacja Lewiatan.
4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa, a po tym okresie przez 6 lat.
5. Posiadasz prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze związkiem (dane kontaktowe wskazane powyżej).
6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl ).
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nabycia członkostwa 

Klauzula informacyjna dla reprezentantów niebędących stroną umowy/osób wskazanych do współpracy

Zgodnie z art. 14 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, ul. Warszawska 25/4, 25- 512 Kielce, tel. 41 341-70-39 , mail: biuro@szpp.eu
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. zawarcia i wykonania umowy zawartej pomiędzy Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan, a podmiotem, którego Pani/Pan jest reprezentantem lub który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy w związku z zawarciem i wykonaniem umowy (na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora).
3. Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, stanowisko) otrzymaliśmy od podmiotu, w imieniu którego Pani/Pan działa.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przez administratora do uzyskania danych osobowych, w tym Konfederacja Lewiatan, a także podmioty z którymi administrator podpisał umowy o współpracy (biuro księgowe, dostawca hostingu).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po tym okresie przez 6 lat.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą reprezentanta będącego stroną umowy

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, ul. Warszawska 25/4, 25- 512 Kielce, tel. 41 341-70-39, mail: biuro@szpp.eu
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO (w związku z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i Ustawą Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.;
c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu roszczeń i ochrony przed roszczeniami, na podstawie art.6 ust.1 pkt. f RODO.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przez administratora do uzyskania danych osobowych, z którymi administrator podpisał umowy o współpracy, w tym biuro księgowe, dostawca hostingu.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po tym okresie przez 6 lat.
5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

Update cookies preferences