O nas

Statut Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Organizacja pracodawców o nazwie „Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan" zwana dalej „Związkiem”, jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
2. Związek używa jednocześnie nazwy w języku angielskim „Swietokrzyski Union of Private Employers Lewiatan".
3. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235 z późn.zm.).
§ 2
1. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Województwa Świętokrzyskiego.
2. Siedzibą Związku jest miasto Kielce.
3. Związek ma prawo prowadzić swoją działalność za granicą.
§ 3
Związek może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych, federacji i konfederacji o podobnym celu i przedmiocie działania.
Rozdział II CELE I ZADANIA ZWIĄZKU ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI
§ 4
Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także prowadzenie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu.
§ 5
Ponadto, do zadań Związku należy w szczególności:
1. reprezentowanie społecznych i gospodarczych interesów zrzeszonych pracodawców;
2. jednoczenie pracodawców i organizacji pracodawców wokół działań zmierzających do rozwoju gospodarczego oraz realizacji wspólnych interesów pracodawców;
3. oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa gospodarczego i socjalnego dotyczącego interesów zrzeszonych pracodawców;
4. wspieranie działań zrzeszonych członków w zakresie realizacji ich żądań statutowych, w tym szczególnie prowadzonych przez nich rokowań układowych i innych rokowań zbiorowych oraz udzielanie pomocy w prowadzonych przez nie sporach zbiorowych pracy;
wspieranie i współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców oraz organizacjami biznesu w kraju i za granicą;
5. podejmowanie działań na rzecz współpracy ze związkami zawodowymi i innymi organizacjami, szczególnie w celu wspierania harmonijnego rozwoju gospodarki i stosunków pracy oraz kształtowania i utrzymywania pokoju społecznego;
6. podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji i wiedzy pracodawców w zakresie stosunków pracy, prawa, organizacji, ekonomii, techniki i technologii;
7. wspieranie procesu integracji gospodarczej Polski z Unią Europejską oraz ułatwianie zrzeszonym pracodawcom nawiązywania kontaktów zagranicznych i współpracy gospodarczej z partnerami zagranicznymi.
8. podejmowanie działań na rzecz tworzenia i rozwoju instytucji polubownego rozwiązywania sporów.
9. podejmowanie działań związanych z podnoszeniem konkurencyjności gospodarczej regionu.
§ 6
Cele i zadania Związku są realizowane przez:
1. prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką i stosunkami pracy;
2. występowanie do organów władzy publicznej i organów sądowych w sprawach dotyczących zrzeszonych organizacji oraz praw i interesów pracodawców;
3. opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw w zakresie objętym zadaniami organizacji pracodawców;
4. udział w rokowaniach, w szczególności w celu zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień, oraz rozwiązywania sporów zbiorowych pracy;
5. delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy publicznej i władz sądowych, a także innych podmiotów w których na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców;
6. inspirowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego;
7. prowadzenie badań w sferze stosunków pracy i gospodarki;
8. popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej i technicznej oraz wiedzy
w zakresie stosunków pracy, a także wspieranie wydawnictw i publikacji dotyczących tych zagadnień;
9. organizowanie i wspieranie szkoleń oraz organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń;
10. organizowanie spotkań i innych form kontaktów pracodawców z przedstawicielami związków zawodowych i innych organizacji zawodowych pracowników;
11. organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych;
12. udział w postępowaniach prawnych mających wpływ na prawa pracodawców;
13. tworzenie agencji zatrudnienia;
14. współpracę z publicznymi służbami zatrudnienia, OHP i innymi instytucjami rynku pracy;
15. udzielanie stypendiów, fundowanie nagród, organizowanie konkursów i plebiscytów, tworzenie grup zakupowych i innych form wspierania aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości;
16. działalność kulturalną i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie działalności charytatywnej.
§ 7
1. Dla realizacji celów i zadań statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć w szczególności fundacje, fundusze, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów i zadań statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
Rozdział III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 8
Członkiem Związku może zostać pracodawca, tj. jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.
§ 9
Członkowie Związku dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 10
1. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd, na pisemny wniosek zainteresowanego pracodawcy.
2. W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej.
§ 11
1. Członkiem wspierającym może być każda jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, która zadeklarowała pomoc finansową lub rzeczową albo własną pracę na rzecz realizacji celów i zadań statutowych Związku.
2. Godność członka wspierającego nadaje Zarząd w formie uchwały.
§ 12
1. Członkiem honorowym może być jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna działająca na obszarze działania Związku, która przyczyniła się do rozwoju Związku, przedsiębiorców lub organizacji pracodawców.
2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd w formie uchwały.
3. Członkowi honorowemu może zostać nadana godność Honorowego Prezesa Związku. Godność tę Zarząd może nadać osobie fizycznej szczególnie zasłużonej w działalność Związku, przedsiębiorców lub organizacji pracodawców.
4. Nadanie i odebranie godności Honorowego Prezesa Związku następuje uchwałą Zarządu podjętą zwykłą większością głosów. 5. Honorowy Prezes Związku ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Związku z głosem doradczym, a także może, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa od Zarządu, reprezentować Związek.
§ 13
Członkowie Związku mają prawo do:
1. używania tytułu „członek Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan” w kontaktach krajowych i zagranicznych;
2. uczestniczenia w działalności Związku i pracach jego organów, inicjowaniu i udziału we wszelkich przedsięwzięciach i akcjach organizowanych i prowadzonych przez Związek;
3. wybierania oraz bycia wybieranym, powoływanym bądź dokooptowywanym w skład organów Związku na zasadach określonych niniejszym Statutem;
4. korzystania ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach objętych niniejszym Statutem;
5. dostępu do wszelkich informacji dotyczących Związku; 6. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Związku.
§ 14
Członkowie zobowiązani są do:
1. udziału w pracach Związku;
2. współpracy z organami Związku, a także udzielania organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności;
3. przestrzegania statutu Związku oraz uchwalonych regulaminów, a także zasad etyki kupieckiej i dobrych obyczajów;
4. terminowego uiszczania składek;
5. udzielania pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych;
6. uaktualniania danych dotyczących prowadzonej działalności,
7. w miarę możliwości udzielania pomocy oraz udziału w przedsięwzięciach organizowanych i przygotowywanych przez Związek;
8. działania na rzecz upowszechniania i utrwalania dobrej opinii o Związku.
§ 15
1. Członkostwo w Związku ustaje w razie:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Związku;
b) rozwiązania Związku;
c) wykluczenia ze Związku przez Zarząd na skutek:
1) działalności członka na szkodę Związku, w szczególności nieprzestrzegania niniejszego Statutu;
2) uchylania się od opłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku;
d) likwidacji, upadłości albo śmierci pracodawcy lub utraty statusu pracodawcy;
e) rozwiązania podmiotu przejmowanego albo podmiotów łączących się przez zawiązanie nowego podmiotu, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z tym, że podmiot nowo zawiązany uzyskuje status Członka Związku, jeżeli każdy z podmiotów, tj. przejmowany, przejmujący i łączące się posiadały status Członka Związku;
f) rozwiązania podmiotu dzielonego bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego; g) wykreślenia podmiotu przekształcanego w podmiot przekształcony z tym, że podmiot przekształcony posiada status Członka Związku.
2. Deklarację wystąpienia ze Związku składa się najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem roku kalendarzowego, tj. do dnia 30 czerwca, w formie pisemnej ze skutkiem na koniec roku w którym złożono deklarację wystąpienia.
3. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków zarządu.
4. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej. W okresie do zebrania Rady Nadzorczej członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.
5. Ustanie członkostwa nie stanowi podstawy roszczeń w stosunku do Związku, ani też względem majątku Związku.
Rozdział IV ORGANY ZWIĄZKU
§ 16
1. Organami Związku są:
a) Walne Zgromadzenie;
b) Rada Nadzorcza;
c) Zarząd.
2. Uchwały kolegialnych organów Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów chyba, że Statut stanowi inaczej.
3. Wybory członków Zarządu dokonywane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
§ 17
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Związku.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie raz na rok, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
4. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Związku.
5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
6. Każdy członek jest reprezentowany przez jednego delegata wybranego przez właściwe władze członka Związku.
7. Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał, które zapadają zwykła większością głosów.
8. Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku, w przypadku wystąpienia z takim wnioskiem przez co najmniej 1/4 członków Rady Nadzorczej.
§ 18
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. wybór członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;
2. uchwalenie programów działania Związku;
3. uchwalenie Statutu i jego zmian;
4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej;
5. rozwiązanie Związku i podejmowanie uchwał ustalających przeznaczenie i podział majątku Związku;
6. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.
§ 19
1. Rada Nadzorcza jest organem Związku nadzorującym jego prace w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata.
3. Radę Nadzorczą tworzą Przewodniczący i od 2 do 6 członków.
4. Rada Nadzorcza może dokooptować nowych członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 19 pkt 6 ppkt c.
5. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trybie § 19 pkt 6 ppkt d. zostaje przedstawiona do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może uchylić uchwałę Rady Nadzorczej większością 2/3 głosów.
6. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej następuje w razie:
a) ustania członkostwa,
b) rezygnacji,
c) odwołania,
d) śmierci.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej.
§ 20
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy składu Rady, chyba że statut stanowi inaczej.
2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
§ 21
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;
2. wybór i odwoływanie od dwóch do sześciu Wiceprezesów Zarządu spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu;
4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka Związku;
5. uchwalenie i zmiana regulaminu wewnętrznego Zarządu;
6. nadzór nad działalnością Zarządu.
7. udzielenie absolutorium członkom Zarządu, za wyjątkiem Honorowego Prezesa Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków.
§ 22
1. Zarząd jest organem kierującym pracami Związku.
2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
3. Zarząd tworzą: Prezes i od dwóch do sześciu Wiceprezesów.
4. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w wyniku:
a) ustania członkostwa,
b) rezygnacji,
c) odwołania,
d) śmierci.
5. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, chyba że statut stanowi inaczej.
7. W przypadku równej liczby decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 23
Do kompetencji Zarządu należy:
1. przygotowanie projektów i planów działania Związku;
2. przygotowanie i przyjmowanie projektów budżetu i założeń polityki finansowej oraz nadzór nad realizacją budżetu;
3. składanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności;
4. podejmowanie decyzji w sprawach zbycia i nabycia środków trwałych Związku;
5. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy;
6. zatwierdzanie planów i projektów działania Biura Związku;
7. uchwalenie regulaminu wewnętrznego działania Związku;
8. nadzór nad działalnością Biura Związku;
9. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia z organizacji krajowych i międzynarodowych, federacji i konfederacji;
10. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji;
11. przyjmowanie i wykluczanie członka Związku;
12. ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz terminów płatności;
13. reprezentowanie Związku na zewnątrz;
14. ustalanie zasad współpracy z członkami wspierającymi i honorowymi;
15. uznanie za nieściągalne należności z tytułu zaległych składek członkowskich od osób, instytucji i firm, które przestały być członkami Związku;
16. nadanie godności Honorowego Prezesa Związku.
§ 24
1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Związku upoważnieni są: Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub dwaj Wiceprezesi Zarządu działający łącznie.
2. Prezes Zarządu kieruje bieżącą pracą Związku.
§ 25
1. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu;
b) zatwierdzanie kandydatury na stanowisko Dyrektora Biura;
c) podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej;
d) powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych organów kolegialnych, nadzorowanie ich działalności oraz zatwierdzanie ich przewodniczących i członków i zatwierdzanie regulaminów ich działania;
e) podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji organów Związku;
2. Prezes Zarządu reprezentuje Zarząd Związku, kieruje pracami Zarządu oraz zobowiązany jest do nadzoru wykonywanych obowiązków przez członków Zarządu.
Rozdział V BIURO ZWIĄZKU
§ 26
1. Pracą Biura Związku kieruje Dyrektor Biura, zgodnie ze statutem Związku i uchwałami organów Związku.
2. Dyrektor Biura podlega bezpośrednio pod Zarząd, który określa zakres jego obowiązków, a w tym może upoważnić pisemnie go do dokonania czynności należących do kompetencji Zarządu.
3. Stosunek pracy z Dyrektorem Biura nawiązuje Prezes Zarządu, ustalając składniki i wysokość wynagrodzenia.
4. Czynności prawnych w zakresie stosunków pracy pracowników Biura Związku dokonuje Prezes po zasięgnięciu opinii Dyrektora Biura.
5. Dyrektor Biura może uczestniczyć z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach organów Związku.
Rozdział VI MAJĄTEK ZWIĄZKU
§ 27
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa, gotówka, papiery wartościowe i inne aktywa.
2. Fundusze Związku tworzone są ze:
a) składek członkowskich,
b) wpłat członkowskich na fundusze celowe,
c) darowizn, zapisów i dotacji,
d) dochodów z majątku Związku oraz prowadzonej działalności gospodarczej,
e) imprez kulturalnych, sportowych itp. organizowanych przez Związek.
3. Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej, a w szczególności na działalność organizacyjną, informacyjną, promocyjną i szkoleniową, socjalną i kulturalno-oświatową Związku, a także pożyczkową i poręczeniową oraz działalność humanitarną.
4. Do realizacji zadań statutowych Związek może zaciągać kredyty i pożyczki.
5. Składką członkowską Związku jest:
a) podstawowa składka członkowska, która jest obowiązkowa dla wszystkich członków Związku,
b) dodatkowa składka zadaniowa przeznaczona na pokrycie kosztów udziału członka Związku w określonym zadaniu, wynikającym z celów statutowych Związku. Wysokość dodatkowej składki zadaniowej określana jest przez organizatora zadania.
Rozdział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28
1. Uchwała o rozwiązaniu związku może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 przedstawicieli.
2. Uchwała w sprawie rozwiązania Związku winna określać sposób jego likwidacji oraz sposób przeznaczenia i podziału majątku Związku.

Do pobrania

Update cookies preferences