Doradztwo dla biznesu

Jesteśmy organizacją otoczenia biznesu

Prowadzimy działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Oferujemy przedsiębiorcom usługi rozwojowe w szerokim zakresie: od wsparcia merytorycznego w pozyskiwaniu środków poprzez dedykowane usługi doradcze. Posiadamy bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz sektora MŚP.

W związku z dynamicznym rozwojem naszej organizacji poszukujemy partnerów do realizacji usług doradczych na terenie woj. świętokrzyskiego  w następującym zakresie:

Usługi doradztwa standardowego
dla biznesu:

 •  Tworzenie biznesplanów – usługa profesjonalnej analizy przedsiębiorstwa, przedsięwzięcia, badania rynków ich potencjałów i wskazania najbardziej obiecujących dla przedsiębiorcy przedsięwzięć wraz z pogłębioną analizą możliwości finansowania wejścia na rynek.
 • Analizy opłacalności pozyskania możliwych źródeł finansowania zewnętrznego
 • Doradztwo w zakresie budowy relacji z klientami
 • Opracowanie i wdrożenie dokumentacji RODO
 • Inne mające na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP i podniesienia ich pozycji konkurencyjnej

Usługi doradztwa specjalistycznego
dla biznesu:

 • Tworzenie studiów wykonalności inwestycji -usługa profesjonalnej analizy projektu/przedsięwzięcia, wraz z pogłębioną analizą rynków ich potencjałów, modelowaniem biznesowym oraz ofertą finansowania inwestycji z montażem finansowym różnych źródeł łącznie.
 • Analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięć - profesjonalna, pogłębiona analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięć inwestycyjnych i nie tylko, zawierająca elementy wskaźnikowe, wyceny, prognozy przychodów oraz kosztów oraz optymalne modele biznesowe na życzenie klienta.
 • Badanie rynku - usługa profesjonalnego badania potrzeb klienta, opierająca się na metodach ankietowych, fokusowych, warsztatowych metodach tworzenia profilu klienta, a także deskresearch.
 • Optymalizacja kosztowa -usługa profesjonalnej, pogłębionej analizy kosztów i przychodów przedsiębiorstwa, zawierająca rekomendacje oraz propozycje planów wdrożenia. Opcjonalnie na życzenie klienta - wdrożenie.
 • Optymalizacja procesów produkcji - usługa pogłębionej analizy funkcjonowania linii produkcyjnej, przepływu materiałów, audyt technologiczny, wraz z rekomendacjami i symulacjami całego procesu. Na życzenie klienta plan wdrożenia z usługą wdrożenia.
 • Duedillegence - usługa wielopłaszczyznowej analizy kondycji przedsiębiorstwa w obszarze handlowym, finansowym, prawnym i podatkowym.
 • Tworzenie modeli biznesowych przedsięwzięć - usługa badania atrakcyjności oferty, potencjału rynku i stworzenia optymalnego modelu biznesowego do oferowanych produktów i usług. Na życzenie klienta modelowanie może obejmować rynki zagraniczne.
 • Tworzenie produktów i usług - usługa tworzenia nowych produktów i usług w oparciu o metodę design thinking.
 • Optymalizacja procesów zarządczych przedsiębiorstwa - usługa pogłębionej analizy funkcjonowania firmy, identyfikacji wąskich gardeł w procesie zarządzania wraz z rekomendacjami i symulacjami całego procesu. Na życzenie klienta plan wdrożenia wraz z usługą.
 • Restrukturyzacja i reorganizacja przedsiębiorstwa - usługa pogłębionej analizy prawnej, finansowej, organizacyjnej przedsiębiorstwa, wraz z doborem optymalnych narzędzi dla poprawy funkcjonowania. Na życzenie klienta pomoc w znalezieniu inwestora.
 • Strategie wejścia na rynki zagraniczne - usługa doradcza wsparcia wejścia na rynki zagraniczne w formie strategii, planu operacyjnego i modelu biznesowego, łącznie ze wsparciem poza granicami kraju w formie pomocy prawnej, doradczej, tłumaczeń.
 • Modele biznesowe dla produktów i przedsięwzięć - usługa doradcza modelowania biznesowego przedsięwzięć (BMC, BMI, inne). Na życzenie klienta wdrożenie.

Skontaktuj się z nami

Podmioty zainteresowane współpracą (firmy/instytucje i/lub osoby fizyczne) prosimy o odesłanie na adres: a.kaczor@szpp.eu danych formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy ofertę będzie składać instytucja/firma prosimy o przesłanie informacji osobno dla każdego eksperta.  Termin złożenia ofert: nabór ciągły - do odwołania.