Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Izba Skarbowa w Kielcach informuje

Ministerstwo Finansów realizuje Program „e-Podatki”, który jest zbiorem działań zmierzających do przeprowadzenia transformacji polskiej administracji podatkowej. Są to działania organizacyjne, legislacyjne i informatyczne mające na celu wyposażenie administracji podatkowej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją.

 

Realizacja programu ma przyczynić się do wzrostu stopnia dobrowolnego wypełniania zobowiązań przez podatników m.in. dzięki świadczeniu przez administrację podatkową wysokiej jakości usług publicznych oraz zmniejszenia kosztów funkcjonowania systemu podatkowego zarówno po stronie podatników i płatników. Spowoduje to podniesienie efektywności tej administracji. Pojawią się korzyści społeczne związane z usprawnieniem obsługi podatników na wszystkich szczeblach administracji podatkowej oraz zwiększeniem możliwości pozyskania informacji podatkowej.

 

Uzupełnienie tego Programu stanowi projekt „Konsolidacja procesów pomocniczych w Administracji Podatkowej”. Głównym zadaniem Projektu jest konsolidacja, na poziomie województwa, procesów pomocniczych realizowanych w izbach i urzędach skarbowych w zakresie obsługi finansowej i kadrowej urzędu, zarządzania majątkiem, remontami i inwestycjami, zamówień publicznych, obsługi informatycznej, audytu, kontroli zarządczej, zarządzania jakością, komunikacji oraz informacji prawnie chronionych. Realizacja tego zadania nastąpi poprzez przekształcenie izby i podległych urzędów skarbowych w jedną jednostkę budżetową, stanowiącą Urząd w rozumieniu ustawy o służbie cywilnej. Zadania kierownika jednostki budżetowej oraz dyrektora generalnego urzędu wykonywać będzie dyrektor izby skarbowej.

 

Przygotowywane zmiany nie mają wpływu na siatkę urzędów skarbowych i umiejscowienie organów podatkowych w terenie. Nie są planowane w związku z tym likwidacje urzędów skarbowych.