Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Henryka Bochniarz na posiedzeniu plenarnym WRDS w Kielcach

Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego oraz Prezydent Konfederacji Lewiatan – Henryka Bochniarz była gościem specjalnym posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu społecznego, które odbyło się 26 stycznia 2017 roku w Filharmonii Świętokrzyskiej.  Wraz z Przewodniczącą, do stolicy województwa świętokrzyskiego przyjechali również prof. UW, dr hab. Jacek Męcina członek Rady Dialogu Społecznego, przewodniczący Zespołu ds. prawa pracy RDS oraz Zbigniew Żurek- członek RDS, przewodniczący Zespołu ds. dialogu społecznego. Na posiedzeniu podjęto temat miejsca dialogu regionalnego w dialogu krajowym. Podsumowano również dotychczasowe doświadczenia działalności WRDS w Kielcach. Rada na posiedzeniu powołała również  Zespół problemowy ds. szkolnictwa, w skład którego weszli m.in. przedstawiciele ŚZPP Lewiatan: Marek Banasik, Wiceprezes Zarządu – jako przewodniczący Zespołu, dr Anna Kaczor – Małecka, Dyrektor Biura  oraz eksperci: dr Sylwia Wiśniewska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr Kamil Wiśniewski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).


Przed rozpoczęciem obrad posiedzenia plenarnego, odbył się briefing prasowy z udziałem najważniejszych gości wczorajszych obrad.

 

- Przed nami pierwsze plenarne posiedzenie WRDS pod nowym przewodnictwem, a funkcję tę przejmuję po Marszałku Adamie Jarubasie. Rada zajmuje się tematami, które uznaje na ważne, które są wnoszone podczas posiedzeń prezydium, a następnie ewentualnie dyskutowane w zespołach roboczych. Każda Rada w województwie zajmuje się czymś innym, bo dla każdego regionu różne kwestie są ważne. Rada to bardzo słuszna inicjatywa, która daje szansę na rozmowę wszystkich grup społecznych i wypracowanie najlepszych strategii. Zakres naszej tematyki jest bardzo ciekawy, nie chcemy zajmować się jedynie kwestiami bieżącymi, ale również wybiegać w przyszłość - mówił przewodniczący WRDS w tym roku, Tomasz Tworek, Prezes Zarządu ŚZPP Lewiatan, który dziękował za przybycie na posiedzenie przybyłym gościom.

 

Henryka Bochniarz odbywa obecnie wizyty w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego, by lepiej zrozumieć specyfikę ich działania, porozmawiać o problemach, z jakimi się borykają i wyzwaniach, jakie przed sobą stawiają. Spotkanie w Kielcach było siódmą wizytą w regionie Pani Przewodniczącej.

 

- Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego obowiązuje od dopiero półtora roku i sami uczymy się jeszcze działać w jej ramach, bo to naturalne, że kwestia praktyki wielu kwestii była dla nas niewiadomą. Przed wakacjami chcemy przygotować projekt nowelizacji tej ustawy, aby wcielić nasze dotychczasowe spostrzeżenia w życie. Przywiązujemy dużą wagę do naszych działań lokalnych i chcemy by rola wojewódzkich rad dialogu społecznego była znacząca i również w tym zakresie będziemy proponować zmiany w ustawie. Przed objęciem przewodnictwa w Radzie, nie zdawałam sobie sprawy, jak ważna jest kwestia rotacji przewodnictwa. Już teraz widzimy, że przy zmianie przewodniczenia, świadomość i odpowiedzialność poszczególnych stron jest większa. Mam nadzieję, że zakres działania rady będzie jak najszerszy i będziemy dyskutować o najważniejszych kwestiach. Wiele zależy jednak od tego jaką rolę Rada będzie odgrywała i jaka będzie jej władza. Powinniśmy promować działalność Rady, informować o niej, ale mieć też świadomość, że najlepiej wypromuje się ona sama jeżeli będzie miała swoje zdanie w kwestiach ważnych, będzie szukała kompromisu i będzie polem dialogu. Chcemy być nie tylko recenzentami i konsultantami, ale również wykazywać się własną inicjatywą legislacyjną - mówiła Henryka Bochniarz.

 

- Warto zwrócić uwagę na istotę dialogu społecznego, który jest nawiązaniem do łączenia dwóch grup interesów - konkurencyjności gospodarki i praw społecznych/pracowniczych. Rada daje szansę na integrację interesów wokół Polski obywatelskiej. RDS to nowe rozdanie, jest czymś innym niż wcześniejsza Komisja Trójstronna, gdyż ma większe uprawnienia, a dialog w jej ramach znaczy więcej. Coraz więcej pojawia się sytuacji, w których wspólnie udaje się nam wypracować lepsze rozwiązania. Każde spojrzenie pozwala lepiej kształtować Radę Dialogu Społecznego i na poziomie województw mogą zostać wypracowane rozwiązania, które będą przeniesione na poziom centralny. Ważne abyśmy zbierali te doświadczenia, które przełożą się na lepsze rozwiązania - mówił prof. Jacek Męcina.

 

Po briefingu odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Jego pierwszym punktem było powołanie Zespołu problemowego do spraw szkolnictwa przy WRDS. Do jego zadań będzie należało analizowanie rozwiązań oraz formułowanie opinii i wniosków w zakresie wdrażania reformy oświatowej, promocji i rozwoju kształcenia zawodowego, dostosowania szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku pracy i funkcjonowania ustawy o  zintegrowanym systemie kwalifikacji. Zespół chce również moderować dyskusję na temat modelu współpracy szkół zawodowych z ich otoczeniem społeczno - gospodarczym w województwie świętokrzyskim.

 

Przewodniczącym zespołu został Marek Banasik - członek WRDS, Wiceprezes Zarządu  Świętokrzyskiego Lewiatana. W skład zespołu weszli:

 

- dr Anna Kaczor - Małecka - Dyrektor Biura ŚZPP Lewiatan,

- dr Kamil Wiśniewski - pracownik Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, ekspert ŚZPP Lewiatan,

- dr Sylwia Wiśniewska - pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ekspert ŚZPP Lewiatan,

- Marek Świercz - członek WRDS, przedstawiciel Pracodawców RP,

- Piotr Prędota - Dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach,

- Elżbieta Drogosz - Wiceprzewodnicząca WRDS, Przewodnicząca Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych województwa świętokrzyskiego,

- Stanisław Brzeziński - Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa świętokrzyskiego,

- Henryk Ślusarski - Przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i wychowania NSZZ "Solidarność",

- Ewa Pietraszek - wizytator w Kuratorium Oświaty w Kielcach, przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,

- Małgorzata Kowalińska - zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, przedstawiciel Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.Już podczas posiedzenia plenarnego, Henryka Bochniarz zwróciła się do członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach, podkreślając rolę wojewódzkich Rad i zapewniając, że podejmowane są działania, aby zapewnić im lepsze funkcjonowanie.

 

Przewodnicząca RDS podkreślała jak ważne jest budowanie autorytetu RDS i WRDS i docieranie z informacją do decydentów, pracodawców, ale także do opinii publicznej.

 

- Zrozumienie mechanizmów dialogu i budowanie przekonania, że jest to we współczesnym świecie najlepsza metoda zarządzania zmianą, wypracowywania kompromisów, a przede wszystkim zaufania między wszystkimi uczestnikami życia gospodarczego i społecznego to szansa na lepszą jakość prawa, lepsze zrozumienie potrzeb gospodarki - powiedziała Henryka Bochniarz.

 

- Rada Dialogu Społecznego jest bardzo ważną instytucją kształtowania dialogu, porozumiewania się stron w ramach danego problemu. Chcemy również sami wykazywać się inicjatywą i wychodzić naprzeciw mogącym pojawić się problemom. Przewodniczenie jej to kawał ciężkiej roboty, ale wydaje mi się, że to nowe wydanie dialogu naprawdę stwarza szanse na to, by miał on inną, lepszą jakość i dlatego warto się tego wysiłku podjąć. Musimy zrobić wszystko w kwestii promocji i informowania o Radzie Dialogu Społecznego, gdyż świadomość czym ona jest mała w społeczeństwie - mówiła Henryka Bochniarz.

 

Zbigniew Żurek przedstawił natomiast stan prac nad nowelizacją ustawy.

 

- Chcemy wymieniać swoje doświadczenia po dotychczasowym okresie funkcjonowania, obliguje nas również do tego prawo. Obecnie jesteśmy na etapie zbierania informacji i mamy nadzieję niebawem stworzyć katalog wstępnych rekomendacji przy nowelizacji. Większość postulatów od rad wojewódzkich dotyczy kwestii finansowania ich działalności i jest to naturalne. Pojawiają się również postulaty lepszej komunikacji pomiędzy samymi radami wojewódzkimi i z RDS. Liczymy na to, że dzięki zmianom uda się zrobić jeszcze więcej - mówił Zbigniew Żurek.

 

Podczas dyskusji z członkami Wojewódzkiej RadyDialogu Społecznego, poruszane były również kwestie zespołów problemowych, transportu zbiorowego, przedstawicielstwa wojewódzkich rad w Radzie Dialogu Społecznego czy porozumieniach pracowników z pracodawcami.

 

- Chcemy aby efekt naszej pracy był namacalny i widoczny. Wypracowujemy tu konkretne rozwiązania i chcemy je eksponować, otwierając się w tej kadencji na dziennikarzy i kontakt ze społeczeństwem. Mamy dobry cel i działamy w duchu współpracy. Mam nadzieję, że uda nam się pracować efektywnie i znaleźć najlepsze rozwiązania - podsumował posiedzenie i wizytę przewodniczącej Bochniarz, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach, Tomasz Tworek, dziękując jednocześnie gościom za przybycie.---------------------------


Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Na mocy Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z lipca tego roku, zastąpiły one działające dotychczas Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego (WKDS). Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, które zostało zlecone Marszałkowi Województwa.Do kompetencji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego należą: wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa, opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań, rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego, przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych oraz rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

 

W skład rady wchodzi 27 członków - marszałek województwa oraz dwie wskazane przez niego osoby spośród przedstawicieli innych jednostek samorządu terytorialnego albo organizacji zrzeszających samorządy, przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych, przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz Wojewoda Świętokrzyski oraz dwie wskazane przez niego osoby.

 

fot. www.sejmik.kielce.pl