Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

30 września br. rozpocznie się drugi nabór dla dotacje obrotowe dla mikro i małych firm z regionu

Opublikowano dokumentacje konkursową w ramach Działania 2.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014 – 2020 dot. dotacji obrotowych. Nabór rozpocznie się 30 września o godz. 9.00, alokacja konkursu to 4 mln zł. Dokumentacja oraz regulamin naboru.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru są mikro i małe przedsiębiorstwa, które:
• prowadziły działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019r.;
• nie znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019r.;
• nie znajdują się lub nie znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019r., ale po tym dniu znalazły się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-192; w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;
• na dzień 31 grudnia 2019r lub na dzień złożenia wniosku nie zalegały z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym:
a) rozłożenie płatność na raty lub jej odroczenie lub
b) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70) nie jest uznawane za zaległość;
• według stanu na dzień składania wniosku prowadzą działalność gospodarczą, nie otworzyli likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec nich otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
• na dzień 31 grudnia 2019r. posiadały i nadal posiadają siedzibę / oddział /miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. świętokrzyskiego oraz prowadzą działalność na terenie woj. świętokrzyskiego;
odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranych trzech miesięcy w 2020r. począwszy od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych trzech miesięcy 2019 r. w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-193. Spadek obrotów o co najmniej 30% musi być wykazany w każdym z trzech wybranych miesięcy, nie ma możliwości wyciągania średniej. W przypadku przedsiębiorców, dla których nie jest możliwe porównanie przychodów w w/w miesiącach 2019r., ponieważ działalność gospodarcza zarejestrowana została w miesiącach późniejszych 2019r., miesiącem porównawczym dla spadku obrotów jest styczeń lub luty 2020r. W miesiącach wybranych do porównania spadku obrotów działalność gospodarcza nie mogła podlegać zawieszeniu (musiała być prowadzona przez wszystkie dni w wybranych miesiącach).
• średniomiesięczny przychód ze sprzedaży netto w miesiącu/miesiącach, przyjętych do porównania spadku obrotów jest równy bądź wyższy niż 1/3 kwoty dofinansowania o którą wnioskuje w ramach projektu.

Wnioskodawca nie może także znajdować się na liście projektów wybranych do dofinansowania (liście rankingowej) w ramach pierwszego naboru na dotacje obrotowe - Wyniki pierwszego naboru


 

Update cookies preferences