Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Zmiany w programie „Aktywna tablica” pomogą szkołom i nauczycielom w nauce zdalnej

O wydłużenie terminów na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z programu „Aktywna Tablica”oraz doprecyzowanie warunków wsparcia, w tym rozszerzenie katalogu sprzętu i oprogramowania możliwego do sfinansowania – apeluje Konfederacja Lewiatan.

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

Program „Aktywna tablica” jest skierowany na doposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w sprzęt do realizacji kształcenia na odległość wymuszonego utrzymującą się sytuacją zagrożenia epidemicznego Covid-19. W ramach dofinansowania placówki mogą zakupić także pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii. Beneficjentami programu mogą zostać m.in. szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniowie posiadający różnorodne wyzwania rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia (uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz korzystający z pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

- Apelujemy o wydłużenie terminów na składanie wniosków o dofinansowanie z tego programu oraz doprecyzowanie warunków wsparcia, w tym rozszerzenie katalogu sprzętu i oprogramowania możliwego do sfinansowania (np. o terminale komputerowe, czy oprogramowanie edukacyjne i treści interaktywne wspierające prowadzenie zajęć zdalnych i hybrydowych oraz dostęp do platform Learning Management System) – mówi Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

Zarówno zmiana terminów, jak i zakresu oraz warunków udzielenia wsparcia będą służyły lepszemu i przygotowaniu się szkół i nauczycieli do realizacji zajęć, przede wszystkim w formule zdalnej i hybrydowej. Szkoły muszą mieć odpowiednio długi czas, by prawidłowo określić zapotrzebowanie, wypełnić stosowne dokumenty. Ważny jest także szeroki wachlarz możliwości sfinansowania zakupów, by wsparcie było dostosowane do zróżnicowanych potrzeb i najlepiej odpowiadało specyfice nauczania w danej szkole.

- Proponujemy wydłużenie terminu na wystąpienie z wnioskiem o udział w programie przez dyrektora szkoły do organu prowadzącego do 31 sierpnia 2021 r. oraz analogicznie – przez organ prowadzący do wojewody do 7 września 2021 r. Ponadto apelujemy o jak najszybsze udostępnienie wzoru wniosków o udzielenie wsparcia w programie, by pomimo wakacji możliwe było ich skuteczne przygotowanie i zaplanowanie zakupów najbardziej adekwatnych do potrzeb danej szkoły i nauczycieli – dodaje Małgorzata Lelińska.

Termin proponowany w projekcie rozporządzenia skierowanym do konsultacji (4 sierpnia) przypada na czas wakacji, a tym samym urlopów lub powrotu kadry nauczycielskiej do pracy w placówkach edukacyjnych po urlopach. Nie gwarantuje szkołom możliwości rzetelnego przygotowania się (np. analiza rynku i potrzeb nauczycieli) i złożenia wniosku. Nie należy powtarzać błędów z naboru wniosków w 2020 r., kiedy to szkoły miały bardzo mało czasu na ich złożenie, licząc od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Z tego powodu w 2020 r. wiele szkół nie zdecydowało się na złożenie wniosków, a tym samym jakość i dostępność edukacji, którą te szkoły proponowały mogła być wobec zjawisk wymuszonych pandemią Covid-19 niższa niż w przypadku skorzystania ze wsparcia z programu.

Konfederacja Lewiatan

Update cookies preferences