Nasze bieżące działania

Łatwiejszy dostęp do sądów własności intelektualnej

Powstanie sądów własności intelektualnej było konieczne. Istnieją jednak pewne obszary, które wymagają jeszcze modyfikacji, np. zabezpieczenie roszczeń, terminy na dokonywanie poszczególnych czynności w toku spraw czy udział biegłych w postępowaniach w sprawach własności intelektualnej - uważa Konfederacja Lewiatan. Funkcjonowanie sądów jest obecnie kluczowe dla rozpatrywania spraw ze specyficznej i specjalistycznej dziedziny jaką jest własność intelektualna.

1 lipca 2020r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, która wprowadziła nowy rodzaj postępowania w sprawie własności intelektualnej. Na mocy rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z 29 czerwca 2020 r. do życia powołano z kolei wyspecjalizowane, od dawna wyczekiwane przez przedsiębiorców sądy, których zadaniem miało być rozpatrywanie spraw z zakresu własności intelektualnej.

Jednym z głównych problemów systemu ochrony własności intelektualnej były m. in. czas trwania postępowań oraz brak merytorycznego przygotowania sędziów do orzekania w sprawach dotyczących własności intelektualnej. Dotychczas mieliśmy do czynienia z rozproszeniem spraw pomiędzy różne sądy.

- Sądy własności intelektualnej są właściwe dla spraw o ochronę praw autorskich i pokrewnych, o ochronę praw własności przemysłowej oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych. Dodatkowo, sądy te orzekają w sprawach o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ochronę dóbr osobistych w zakresie wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług, działalności naukowej lub wynalazczej. Specjalizacja sądów i sędziów sprzyja jednolitości orzecznictwa. Przyczynia się również do przyspieszenia postępowań i zwiększenia efektywności ochrony praw własności intelektualnej – mówi Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Utworzono specjalne wydziały w Sądach Okręgowych w Warszawie, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu i Katowicach. W drugiej instancji sprawy rozpatrują Sądy Apelacyjne w Warszawie i Poznaniu. Sprawy bardziej skomplikowane w sferze technicznej, a więc sprawy dotyczące programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin, tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym są rozpoznawane przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Przed powstaniem sądów własności intelektualnej, otwarcie mówiono o potrzebie dostosowania polskich sądów do realiów często skomplikowanych technicznie zagadnień dotyczących wzorów użytkowych czy rozbudowanych systemów informatycznych.

Konfederacja Lewiatan od początku opowiadała się za ich utworzeniem i podejmowała aktywne działania, aby urzeczywistnić ich powstanie, wskazując jednocześnie na potrzebę rozszerzenia liczby wyspecjalizowanych sądów, tak aby przedsiębiorcy z całego kraju mieli do nich łatwy dostęp.
- Powstanie sądów własności intelektualnej było konieczne. Dostrzegamy jednak nadal pewne obszary, które wymagają modyfikacji. Obecnie opracowujemy w ramach wewnętrznej grupy roboczej ds. IP propozycje rozwiązań, które mamy nadzieję, że spotkają się z pozytywnym odbiorem – dodaje Elżbieta Dziuba.

Konfederacja Lewiatan