Nasze bieżące działania

Firmy zagraniczne inwestują dwa razy więcej niż krajowe

Inwestycje zagraniczne odgrywają ważną rolę w kraju doganiającym najbardziej rozwinięte gospodarki. Dostarczają dodatkowego impulsu popytowego, wnoszą know-how przekładający się na wyższą produktywność pracy i kapitału, umożliwiają dywersyfikację źródeł finansowania działalności i wzbogacają ofertę dóbr i usług.

Z tego powodu inwestycje zagraniczne są pożądane, a wzrost inwestycji krajowych (choć konieczny) nie zastąpi mobilizacji kapitału zagranicznego – napisała Konfederacja Lewiatan w raporcie poświęconym inwestycjom zagranicznym.

- Od 2004 r. firmy zagraniczne inwestują średnio mniej więcej dwa razy tyle co krajowe. Ich obecność stanowi istotny bodziec do rozwoju. Przekłada się to na wyższy PKB i szerszą ofertę dla klientów. Im większa firma, tym więcej inwestuje w ogóle oraz w przeliczeniu na pracownika. W Polsce jedynie największe firmy krajowe są w stanie inwestować na pracownika tyle, co ich zagraniczne odpowiedniki – mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Raport „Firmy zagraniczne odpowiadają za 37 proc. krajowych inwestycji”.

Konfederacja Lewiatan