Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

EKES apeluje o przyznanie Ukrainie statusu kandydata do UE

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wzywa Radę Europejską, aby przyznała Ukrainie status kandydata do UE na odbywającym się w tym tygodniu posiedzeniu. Status kandydata musi zostać przyznany bez szkody dla trwającego procesu akcesyjnego Bałkanów Zachodnich. EKES opowiada się za wprowadzeniem systemu stopniowej integracji, opartego na wypełnianiu dorobku wspólnotowego.

Ukraina. Od pomocy do odbudowy - taki tytuł ma kolejna rezolucja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. To ważny dokument przyjęty po dość burzliwych debatach.
Społeczeństwo obywatelskie zareagowało szybko i skutecznie na wojnę w Ukrainie, wywołując wyjątkową oddolną mobilizację. Pomoc humanitarna musi zostać zwiększona i powinna być wypłacana wspierając organizacje społeczeństwa obywatelskiego (CSO).

Komitet apeluje o przyznanie uchodźcom takich samych praw, jak obywatelom UE, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną i dostęp do rynku pracy (uznawanie kwalifikacji, dostęp do usług agencji zatrudnienia, kursy językowe, systemy opieki zdrowotnej i edukacji). Są one kluczem do uniknięcia eskalacji ubóstwa wśród uchodźców.

- Aby uchronić ukraińską gospodarkę przed całkowitym zniszczeniem, potrzebna jest natychmiastowa europejska i międzynarodowa pomoc finansowa. Należy zapewnić wsparcie finansowe, aby wesprzeć MŚP, ukraińskich rolników oraz społeczeństwo obywatelskie, w tym organizacje pracodawców i związki zawodowe, aby zapewnić im pełną operacyjność w czasie wojny – mówi Lech Pilawski, członek EKES, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Wojna nie powinna podważać realizacji polityki zielonej transformacji w UE. Komitet wzywa państwa członkowskie i instytucje UE do podjęcia niezbędnych środków w celu ograniczenia nadmiernej spekulacji towarami, zwiększenia przejrzystości rynku i tymczasowego usunięcia wszelkich przeszkód w imporcie towarów rolnych w celu złagodzenia kryzysu cen żywności.

Długa historia i więź EKES-u z ukraińskimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego odgrywają ważną rolę w utrzymaniu otwartych kanałów i umożliwieniu udziału w procesie integracji z UE.
Jednocześnie EKES podkreśla, że nie wolno porzucać pozostałych niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Rosji.

19 lipca br. EKES organizuje w Krakowie specjalną konferencję na temat pomocy i odbudowy Ukrainy oraz jej europejskiej perspektywy.

 

Konfederacja Lewiatan