Nasze bieżące działania

Do 22 stycznia br. trwa nabór wniosków do konkursu Lider Ekonomii Społecznej w Kategorii Biznes Prospołeczny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do udziału w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej ”.
Konkurs skierowany jest do działających w obszarze ekonomii społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego:
- Jednostek samorządu terytorialnego.
- Instytucji biznesu.
- Podmiotów ekonomii społecznej.
Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne.
Konkurs prowadzony będzie w następujących w kategoriach:
Kategoria I. Samorząd prospołeczny.
Kategoria II. Biznes prospołeczny.
Kategoria III. Podmiot ekonomii społecznej.
Kapituła Konkursu może również przyznać nagrodę specjalną, dla osoby bądź instytucji uznając, że zasługuje na nagrodę ze względu na inne walory, osiągnięcia lub właściwości, które nie zostały zawarte w regulaminie. Nagrodą tą może zostać objęta dowolna kandydatura zgłoszona na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej lub Kapituły Konkursu.
Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie (pocztą lub osobiście) – w odpowiedzi na ogłoszony Konkurs - aplikacji wraz z kompletem załączników w wersji papierowej do Biura projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” z dopiskiem „Konkurs –Lider Ekonomii Społecznej”.
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce,
z dopiskiem „Konkurs –Lider Ekonomii Społecznej”.
Termin naboru wniosków upływa z dniem 22 stycznia 2021 r. Aplikacje złożone po tym terminie nie zostaną poddane ocenie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszym kwartale 2021 roku.
Więcej informacji można uzyskać w  Biurze Projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, telefony: 41 342 11 40, 41 342 11 80; e-mail: miroslaw.krzysztofek@sejmik.kielce.pl.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!