Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

100 mln zł na wsparcie pracowników - konkurs „Akademia HR”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza nowy konkurs „Akademia HR” dla przedsiębiorców, menadżerów HR i pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną w firmie. Dofinansowanie może pokryć do 90% refundacji kosztów.

 

Nabór wniosków zostanie uruchomiony 1 sierpnia i potrwa do 16 sierpnia 2023 r. Konkurs realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Celem konkursu jest wyłonienie projektów szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców i ich pracowników, w ramach których zostaną oni przygotowani do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie. Zmiana ta związana jest m.in. ze starzeniem się społeczeństwa, czy zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy. Z naboru skorzystać mogą przedsiębiorcy, zespoły HR oraz menadżerowie lub kandydaci na menadżerów, zainteresowani otrzymaniem refundacji na usługi rozwojowe mające na celu przygotowanie pracodawców do czekających ich ewolucji, takich jak digitalizacja i automatyzacja pracy czy umiejętne kształtowanie kultury organizacyjnej ukierunkowanej na zaspokojenie aktualnych potrzeb pracowników.

– Zarządzanie kapitałem ludzkim to dziedzina ulegająca dynamicznym zmianom. Wpływają na to takie zjawiska jak starzenie się społeczeństwa, zmniejszanie się liczby osób wchodzących na rynek pracy czy migracje osób za granicę. Według zewnętrznych badań, do 2025 r. na polskim rynku pracy może brakować nawet 1,5 mln osób. Należy zatem dołożyć wszelkich starań, aby wesprzeć firmy i osoby odpowiedzialne za HR w firmach, a Akademia HR z budżetem ponad 100 mln zł przyczyni się do rozwoju kompetencji, umożliwiających przeprowadzenie najlepszych procesów przygotowujących do tych zmian – wyjaśnia Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kto może pozyskać dofinansowanie?
Do konkursu mogą zgłaszać się przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pracodawców i organizacje związkowe, a także stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia w postaci pomocy de minimis dla przedsiębiorców.

Dofinansowanie projektu
Konkurs „Akademia HR” oferuje refundację kosztów dotyczących usług rozwojowych, które spełniają trzy warunki. Muszą one wynikać z przeprowadzonej autodiagnozy (oszacowania potrzeb w zakresie wzmocnienia kompetencji z obszaru polityki personalnej, niezbędnych do dalszego rozwoju firmy w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych). Muszą być też zgodne z opisem kompetencji w obszarze HR, których uzyskanie lub wzmocnienie może istotnie wpłynąć na skuteczność działań przedsiębiorców w omawianym zakresie, a dodatkowo powinny być realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych* prowadzonej przez PARP.

Dostępna w ramach naboru alokacja to 111 111 112 zł, w tym kwota dofinansowania to 100 000 000 zł.

Beneficjenci w ramach naboru do konkursu mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Na wartość projektu składają się: wartość dofinansowania projektu i wkład własny Beneficjenta, którego kwota różnić się będzie w zależności od rodzaju wnioskowanego wsparcia.

Wnioskodawca musi uwzględnić w budżecie projektu wkład własny wnoszony przez przedsiębiorców (może on mieć postać opłaty albo wynagrodzeń pracowników uczestniczących w usługach).

Szczegółowe informacje o konkursie „Akademia HR” znaleźć można na stronie PARP: konkurs Akademia HR.

*ogólnodostępna, bezpłatna baza zawierająca oferty usług rozwojowych świadczonych w różnych formach (m.in. szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu), dzięki którym przedsiębiorcy, ich pracownicy oraz osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Update cookies preferences