O nas

Zapytanie ofertowe z dnia 29.05.2020 dot. dostawy środków ochrony indywidualnej dla 539 uczestników projektu

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest: dostawa środków ochrony indywidualnej dla 539 uczestników projektu „ Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-00.

W załączeniu znajduje się pełna treść ZAPYTANIA OFERTOWEGO wraz z załącznikami.

Prosimy o składanie ofert do dnia 10.06.2020 r do godz. 16:00 za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Ofertę składaną osobiście albo przekazaną w formie przesyłki pocztowej lub kurierskiej za zwrotnym poświadczeniem odbioru należy złożyć w Świętokrzyskim Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 25-512 Kielce, ul. Warszawska 25, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 08:00 do 16:00 przed upływem terminu składania ofert. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego w zamkniętej kopercie zaadresowanej w następujący sposób:

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan
25-512 Kielce
ul. Warszawska 25/4
z dopiskiem: Oferta na dostawę środków ochrony indywidualnej
Nie otwierać przed 10.06.2020 r.

Do pobrania