O nas

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia 15 warsztatów antystresowych

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:merytoryczne przygotowanie i wykonanie usługi przeprowadzenia 15 (piętnastu) dwudniowych warsztatów antystresowych pt. „Efektywne radzenie sobie ze stresem” dla pracowników administracji oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstw i administracji samorządowej z obszarów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego, w ramach edukacji zbiorowej na terenie zakładów pracy w okresie 06.2010 - 12.2019.

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2022 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-00.

 

W załączeniu ZAPYTANIE ofertowe wraz z załącznikami.

 

Prosimy o składanie ofert do dnia 02.07.2019 do godz. 16.00 za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy  dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

 

Ofertę składaną osobiście albo przekazaną w formie przesyłki pocztowej lub kurierskiej za zwrotnym poświadczeniem odbioru należy złożyć w Świętokrzyskim Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan25 – 512  Kielce, ul. Warszawska 25, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 8.00 do 16.00 przed upływem terminu składania ofert. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem 1 w zamkniętej kopercie zaadresowanej w następujący sposób:

 

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan

25-512  Kielce

ul. Warszawska 25

z dopiskiem:

„OFERTA NA  WARSZTATY „EFEKTYWNE RADZENIE SOBIE ZE STRESEM”

nie otwierać przed 03.07.2019r. 

Do pobrania

Update cookies preferences