O nas

Modyfikacja z dn. 28.06.2019 r. zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia 15 warsztatów antystresowych

Zmiana zapytania ofertowego zamawiającego na merytoryczne przygotowanie i wykonanie usługi przeprowadzenia 15 (piętnastu) dwudniowych warsztatów antystresowych pt. „Efektywne radzenie sobie ze stresem” dla pracowników administracji oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstw i administracji samorządowej z obszarów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego, w ramach edukacji zbiorowej na terenie zakładów pracy w okresie 07.2019 - 12.2019 zgodnie z zasadą konkurencyjności  (Rozdział 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

 

 

Zmiana zapytania ofertowego opublikowanego w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl pod nr 1192086 w dniu 24-06-2019r., stronach www.szpp.eu w dniu 24-06-2019r. w poniższym zakresie - OPIS DOKONANYCH ZMIAN.

 

Na podstawie Rozdziału 6.5.2. pkt 16) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 Zamawiający dokonuje poniższych zmian: 

1/ Zmianie ulega termin składania ofert z 2 lipca  2019r. na 04 lipca 2019r. (02.07.2019r. na 04.07.2019r.). Tym samym dokonuje się zmiany:

a/ ZAPYTANIA OFERTOWEGO: Rozdział III pkt. 2.3 Termin, miejsce i godzina składania ofert,

b/ Rozdział VIII. p.n. Miejsce i termin otwarcia ofert. – w pkt 1.; 4. Zmianie ulega termin otwarcia ofert z 03 lipca 2019r. na 5 ;ipca 2019r. (03.07.2019r. na 05.07.2019r.).

 

W pozostałym zakresie Zapytanie ofertowe i załączniki do niego nie ulegają zmianie.

 

W załączeniu:

- ZAPYTANIE OFERTOWE_mod-1,

- Formularz ofertowo - cenowy – Załącznik nr 1,

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - Załącznik nr 2,

- Życiorys zawodowy/CV trenera – Załącznik nr 3,

- Wykaz doświadczenia trenera/zrealizowanych usług  – Załącznik nr 4,

- Wzór umowy stanowi  –  Załącznik nr 5,

- Klauzula informacyjna Zamawiającego – Załącznik nr 6,

- Wzór umowy przetwarzania danych osobowych– Załącznik nr 7.

 

 

 

Anna Kaczor

(podpis osoby reprezentującej Zamawiającego|)

 

Do pobrania

Update cookies preferences