Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Zgłoś propozycję do Krajowego Planu Odbudowy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprosiło Konfederację Lewiatan do zgłoszenia koncepcji projektów lub programów, które - w ocenie środowisk biznesowych - powinny otrzymać dofinasowanie z Krajowego Programu Odbudowy (KPO). KPO to jeden z elementów działań Komisji Europejskiej związanych z epidemią COVID-19, który ma finansować przedsięwzięcia realizowane w interesie publicznym, istotne dla zmniejszania negatywnych skutków epidemii. Co ważne, KPO ma dosyć krótki horyzont czasowy, bo wspierane w nim przedsięwzięcia muszą zakończyć się do połowy 2026 roku. Realny czas ich uruchomienia to koniec 2021 roku.
Główne obszary - regulacyjne, organizacyjne, inwestycyjne - które mają być finansowane w ramach KPO:
•wzrost umiejętności pracowników (edukacja, long-life learning, kompetencje cyfrowe itp.),
•dalsze zwiększanie aktywności zawodowej,
•likwidacja przeszkód dla bardziej trwałych form zatrudnienia,
•lepsze ukierunkowanie świadczeń społecznych i zapewnienie dostępu do tych świadczeń osobom potrzebującym,
•poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, w tym e-zdrowia,
•innowacyjność gospodarki,
•transformacja cyfrowa przedsiębiorstw i administracji,
•infrastruktura energetyczna, transportowa (kolej, miasta, rozwiązania alternatywne), infrastruktura gospodarki cyfrowej,
•ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez obniżenie emisyjności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie energochłonności,
•poprawa klimatu inwestycyjnego i regulacji gospodarczych,
•wsparcie dialogu społecznego,
•dbanie o zrównoważony rozwój regionalny.
W tej chwili, na poziomie UE wciąż trwają prace, które określą ramy prawne dla KPO i szczegółowe warunki realizacji programu. Niemniej jednak polski rząd rozpoczął przygotowanie projektu samego programu (ten proces koordynuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) oraz identyfikuje przedsięwzięcia, które powinny zostać do KPO włączone (w tym procesie bierze udział szereg instytucji centralnych i samorządowych).
Zapraszamy do zgłoszenia propozycji projektów lub programów realizowanych w interesie publicznym, które w Państwa opinii powinny zostać sfinansowane w ramach KPO, wyłącznie na fiszce przygotowanej przez MFiPR, w terminie do 17 sierpnia 2020 roku, na adres: recepcja@konfederacjalewiatan.pl. W tytule mejla proszę wpisać skrót „KPO”.
Zgłoszenie fiszki nie jest równoznaczne z uwzględnieniem propozycji w projekcie KPO. Decyzje w tej sprawie podejmować będzie MFiPR. Jednak zgłoszenie propozycji już na tym etapie zwiększa prawdopodobieństwo ich uwzględnienia. Uwzględnienie zgłoszonego przedsięwzięcia w KPO nie oznacza otrzymania finansowania na jego realizację. KPO to dokument programowy, na podstawie którego będą dopiero określane sposoby realizacji poszczególnych przedsięwzięć i ich finansowania.
Konfederacja Lewiatan

Update cookies preferences