O nas

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 17.06.2020 r. - postępowanie dot. dostawy środków ochrony indywidualnej dla 539 uczestników projektu

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę środków ochrony indywidualnej dla 539 uczestników w ramach projektu „Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego”

 

 

Kod CPV:

33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

33141000-0 Jednorazowe, nie chemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

oraz zestawienie ofert i przyznana im punktacja

 

Działając na podstawie Zapytania ofertowego Zamawiającego opublikowanego w dniu 29.05.2020 r w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl pod nr 1247774, na stronie www.szpp.eu (https://szpp.eu/zapytanie-ofertowe-z-dnia-29-05-2020-dot-dostawy-srodkow-ochrony-indywidualnej-dla-539-uczestnikow-projektu), po wysłaniu zapytania ofertowego do potencjalnych Wykonawców, Zamawiający informuje, że w postępowaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy: 

SAGAMI Sp. z o.o., Jasionna 96 , Jędrzejów 28-300

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano)

za cenę brutto 118 125,57 zł (słownie złotych: sto osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 57/100).

 

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza spośród ważnie złożonych ofert, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, nie podlega odrzuceniu, uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

Uzyskane punkty: 100 punktów, w tym:

cena brutto [C]: 118 125,57 zł – 60 % co odpowiada 60 pkt/kryterium 1/

cena dostawy [T]: 7 dni kalendarzowych odo momentu podpisania umowy z Wykonawcą40 % co odpowiada 40 pkt/kryterium 2/

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie upublicznione w sposób wskazany w Zapytaniu ofertowym. 

Wzywa się Wykonawcę, którego oferta została wybrana do stawiennictwa do siedziby Zamawiającego celem podpisania umowy w dniu 18.06.2020r.  (wtorek) na godz. 15.00

 

 

Do pobrania

Update cookies preferences