O nas

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 13 kwietnia 2021 r. - postępowanie dot. przeprowadzenia usług o charakterze zdrowotnym wraz z zespołem ćwiczeń usprawniających psychoruchowo dla 275 uczestników

Dotyczy: realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: przeprowadzenie usług o charakterze zdrowotnym, w zakresie 4 dniowego pobytu dla każdego uczestnika wraz z zespołem ćwiczeń usprawniających psychoruchowo dla 275 pracowników świętokrzyskich firm, w tym ćwiczenia antystresowe i wspomagające narządy ruchu oraz edukacja zdrowotna w okresie 01.05.2021 – 30.04.2022 r. dla uczestników projektu Profilaktyka kluczem do zdrowia pracownika! w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.08.02.01-26-0015/20-00.

 

 

 

Kod CPV:

85312500-4 Usługi rehabilitacyjne

85142100-7 Usługi fizjoterapii

85120000-6 Usługi medyczne i podobne

85144000-0 Usługi placówek opieki zdrowotnej zapewniających zakwaterowanie

85141000-9 Usługi świadczone przez personel medyczny

85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

oraz zestawienie ofert i przyznana im punktacja

 

Działając na podstawie Zapytania ofertowego Zamawiającego opublikowanego w dniu 13 kwietnia 2021 r. ogłoszonego: w bazie konkurencyjności pod numerem 2021-18361-42672 w dniu 13 kwietnia 2021 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, stronie internetowej Zamawiającego: www.szpp.eu w dniu 13 kwietnia 2021, wysłaniu zapytania ofertowego do potencjalnych Wykonawców w dniu 13 kwietnia 2021, Zamawiający informuje, że w postępowaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy:

FONTIA Sp. z o.o. 28-100 Busko-Zdrój, ul. 1 Maja 1

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano)

za cenę brutto 461 725,00 zł (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt jeden siedemset dwadzieścia pięć 00/100).

 

 

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza spośród ważnie złożonych ofert, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, nie podlega odrzuceniu, uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

 

Uzyskane punkty: 100 punktów,w tym:

Kryterium nr 1 – kryterium cenowe [C]:

cena brutto: 461 725,00 zł – 100 % co odpowiada 100 pkt

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie upublicznione w sposób wskazany w Zapytaniu ofertowym. 

Wzywa się Wykonawcę, którego oferta została wybrana do stawiennictwa do siedziby Zamawiającego celem podpisania umowy w dniu 24.05.2021 r. na godz. 15:00.

Do pobrania

Update cookies preferences