Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Zasady zwrotu subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju

Wyjaśniamy jakie warunki należy spełnić, aby subwencja została w części umorzona, a także jakich formalności należy dopełnić w związku z wydaniem przez PFR decyzji pozytywnej.
I. ZASADY UMORZENIA CZĘŚCI SUBWENCJI
1) MIKROPRZEDSIĘBIORCA
Bezzwrotne może być maksymalnie 75% wartości kwoty przyznanej subwencji.
Subwencja podlega zwrotowi w przypadku:
1) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę lub otwarcia likwidacji przedsiębiorcy w jakimkolwiek czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej – subwencja podlega zwrotowi w wysokości 100% wartości udzielonej subwencji;
2) prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w całym okresie 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej – subwencja zawsze podlega zwrotowi w wysokości 25% wartości udzielonej subwencji oraz:
a) w przypadku utrzymania średniej liczby pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę zawarcia umowy na poziomie:
• wyższym niż 100% - w wysokości dodatkowo 0% kwoty udzielonej subwencji,
• od 50% do 100% - w wysokości dodatkowo od 0% do 50% kwoty udzielonej subwencji (proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia),
• niższym niż 50% - w wysokości dodatkowo 50% wartości subwencji
Reasumując, aby subwencja była bezzwrotna w wysokości 75% kwoty subwencji należy:
a) prowadzić działalność gospodarczą przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji oraz
b) utrzymać średnią liczbę pracowników w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego datę zawarcia umowy na poziomie 100%.
2) MAŁY I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA
Otrzymana subwencja podlega zwrotowi w przypadku:
1) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę̨ lub otwarcia likwidacji przedsiębiorcy w jakimkolwiek czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej – subwencja podlega zwrotowi w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji finansowej;
2) prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w okresie 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej – subwencja zawsze podlega zwrotowi w wysokości 25% wartości udzielonej subwencji oraz:
a) w wysokości dodatkowo do 25% kwoty subwencji finansowej pomniejszonej o wykazaną przez przedsiębiorcę̨ skumulowaną stratę̨ gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja finansowa, rozumianej w zależności od formy działalności jako:
• dla przedsiębiorców prowadzących pełną rachunkowość́ gotówkową strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów,
• dla przedsiębiorców rozliczających się̨ na podstawie księgi przychodów i rozchodów w kwocie wykazanej straty,
• dla przedsiębiorców rozliczających się̨ na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie stratę̨ na sprzedaży oblicza się̨ jako skumulowany spadek przychodów ze sprzedaży, oraz
b) w wysokości do 25% kwoty subwencji finansowej w przypadku utrzymania średniej liczby pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę̨ zawarcia niniejszej Umowy, w stosunku do średniego stanu zatrudnia w 2019 r., obliczanego jako średnia z liczby pracowników na dzień́ 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r, na poziomie:
• wyższym niż̇ 100% – w wysokości dodatkowo 0% kwoty subwencji finansowej,
• od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 25% kwoty subwencji finansowej – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia,
• niższym niż̇ 50% – w wysokości dodatkowo 25% kwoty subwencji finansowej.
Reasumując, przedsiębiorca może zachować 75% kwoty subwencji w formie bezzwrotnej, w przypadku gdy:
a) prowadził działalność gospodarczą przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji oraz
b) utrzymał co najmniej 100% poziom zatrudnienia oraz
c) wskazał stratę̨ gotówkową̨ na sprzedaży większą̨ niż̇ 25% wartości subwencji.
Proszę zwrócić uwagę, że warunki dotyczące umorzenia subwencji finansowej podlegają badaniu na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej, a pod uwagę brana jest średnie roczne zatrudnienie w okresie objętym badaniem. Nie jest więc konieczne utrzymanie w zatrudnieniu tych samych pracowników. Proszę pamiętać, że dobrowolna rezygnacja z pracy przez pracownika nie ma znaczenia dla badania warunków dotyczących zwrotu subwencji finansowej – każdorazowo ważne jest średnioroczne zatrudnienie.
II. Spłata kwoty niepodlegającej zwrotowi
Kwota subwencji, która nie podlega zwrotowi jest spłacana w nie więcej niż 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca po dacie udzielenia subwencji finansowej, zgodnie z harmonogramem spłaty. Kwota subwencji finansowej jest nieoprocentowana.
III. Wcześniejsza spłata subwencji finansowej
Spłata subwencji finansowej może być dokonana przed terminem jej spłaty określonym w harmonogramie na rachunek wskazany w harmonogramie spłaty lub (w przypadku braku harmonogramu) na inny rachunek wskazany przez PFR. Przedsiębiorca jest zobowiązany zawiadomić PFR o planowanej wcześniejszej spłacie subwencji finansowej, co najmniej miesiąc przed planowaną spłatą. W przypadku częściowej spłaty – przedsiębiorcy zostanie udostępniony nowy harmonogram, obejmujący spłatę pozostałej kwoty subwencji finansowej.
IV. Opóźnienie w spłacie
W przypadku niespłacenia jakiejkolwiek raty subwencji finansowej lub jej części zgodnie z harmonogramem spłaty – naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia następującego po dniu wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty.
Opóźnienie w spłacie co najmniej dwóch rat może być podstawą natychmiastowego wypowiedzenia Umowy przez PFR. Wypowiedzenie stanie się skuteczne w dniu udostępnienia Przedsiębiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w sposób pozwalający Przedsiębiorcy zapoznać się z tym wypowiedzeniem. W przypadku wypowiedzenia – Przedsiębiorca zobowiązany jest zwrócić pozostałą do spłaty kwotę subwencji w terminie 14 dni roboczych od dnia wypowiedzenia.
V. Na co mogą być przeznaczone środki z subwencji?
Środki mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzonej działalności, które jest kategorią bardzo szeroką i obejmuje większość kosztów stałych i codziennych w tym:
a) Wynagrodzeń pracowników
b) Kosztów zakupu towarów i materiałów
c) Kosztów usług obcych
d) Bieżące koszty obsługi finansowania zewnętrznego
e) Koszty najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej
f) Opłaty za media (związane z prowadzoną działalnością gospodarczą)
g) Koszty czynszu nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej
h) Raty leasingowe
i) Wszelkie należności o charakterze publicznoprawnym (podatki oraz inne)
j) Zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem przeznaczenia tych środków na nabycie [przejęcie] w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu),
k) Spłatę bieżących rat kredytu, leasingu, pożyczki,
l) Przedterminową spłatę kredytów (na ten cel może być przeznaczone do 25% kwoty subwencji – wraz ze wszystkimi kosztami okołokredytowymi, jak prowizja.
VI. Na co nie można wydać środków z subwencji?
1) Przedterminową spłatę kredytów powyżej 25% kwoty subwencji
2) Na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu (zakaz akwizycji),
3) Na płatności do właściciela, ani osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem Beneficjenta
VII. Rachunek, na który wypłacona jest subwencja
Rachunek, na który ma zostać wypłacona subwencja finansowa, zgodnie z brzmieniem § 11 ust. 8 regulaminu (nadanym zmianą regulaminu, która weszła w życie w dniu 28 maja 2020 roku musi być:
1) firmowym rachunkiem rozliczeniowym,
2) prowadzonym w PLN dla Beneficjenta.
Wskazaną powyżej zmianą usunięto wymóg, aby rachunek nie był rachunkiem, w którym udostępniony jest kredyt w rachunku bieżącym, linia kredytowa lub inny produkt kredytowy.
Rachunek nie może być rachunkiem technicznym, rachunkiem oszczędnościowo rozliczeniowym prowadzonym dla osoby fizycznej ani rachunkiem rozliczeniowym karty kredytowej.
Przedsiębiorca nie może do momentu spłaty całości subwencji podlegającej spłacie rozwiązać z Bankiem umowy o prowadzenie rachunku bankowego, na który nastąpiła wypłata subwencji oraz umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej.
VIII. Obowiązki beneficjenta
Beneficjent jest obowiązany dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku:
a) Dokumenty potwierdzające, że osoba upoważniona była umocowana do złożenia wniosku oraz akceptacji i zawarcia umowy subwencji finansowej (tj., w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z KRS lub wyciąg z CEIDG). Wzór pełnomocnictwa znajduje się na końcu niniejszego dokumentu (załącznik numer 1) lub,
w przypadku braku powyższych
b) Oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści należytego zawarcia umowy subwencji finansowej. Wzór oświadczenia znajduje się na końcu niniejszego dokumentu (załącznik 2).
Niedostarczenie do Banku wskazanych powyżej dokumentów będzie się wiązało z koniecznością zwrotu całości subwencji, niezależnie od spełniania warunków do zwrotu subwencji
w mniejszej wysokości
1) Przedsiębiorca pozostający w związku małżeńskim musi przed zawarciem umowy subwencji finansowej uzyskać zgodę małżonka na zawarcie rzeczonej umowy. Zgodę współmałżonka na zawarcie umowy Subwencji Finansowej należy dostarczyć do Banku najpóźniej w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku. Zgodnie z informacjami uzyskanymi na infolinii jednego z banków – taka zgoda powinna zostać udzielona w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, ale dla pewności sugerujemy skontaktować się z Państwa doradcą bankowym.
2) Przedsiębiorca będący spółką musi przed zawarciem umowy subwencji finansowej uzyskać wszelkie wymagane (o ile takie uchwały są wymagane) do zawarcia rzeczonej umowy uchwały wspólników lub organów spółki.
IX. WAŻNE ZMIANY!
W związku ze zmianą regulaminu, która weszła w życie 28 maja 2020 roku, na mocy dodanego § 14:
„1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących odwołań, każdy Beneficjent jest uprawniony do zwrócenia się do PFR za pośrednictwem Banku, o którym mowa w ust. 2 poniżej, z zapytaniem dotyczącym (i) otrzymanej przez Beneficjenta odmowy udzielenia Subwencji Finansowej, w odpowiedzi na Wniosek, pod warunkiem udokumentowania przez Beneficjenta różnic w treści odmowy, a rzeczywistym stanem faktycznym lub (ii) błędu Beneficjenta w złożonym wniosku, który skutkował przyznaniem Subwencji Finansowej w kwocie rażąco niższej niż maksymalna kwota, o którą mógł wnioskować Beneficjent.
2. Wszelkie zapytania, o którym mowa w ust. 1 powyżej należy kierować do PFR za pośrednictwem Banku, w którym Beneficjent złożył wniosek.”
Środki z subwencji nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z naruszeniem zasad, na których udzielono danemu przedsiębiorcy wsparcia.
Zgodnie z dodanym do Regulaminu § 12 ust. 13 oraz 14:
„13. W przypadku, gdy Beneficjent otrzymał Subwencję Finansową na podstawie nieprawdziwych oświadczeń, od których uzależnione było udzielenie Subwencji Finansowej lub wysokość Subwencji Finansowej, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania Subwencji Finansowej, zwrotu Subwencji Finansowej lub jej części na wyodrębniony rachunek techniczny Banku. Informację o numerach rachunków bankowych, na które można dokonać zwrotu Subwencji Finansowej lub jej części udziela Bank.
14. Postanowienia ust. 13 stosuje się odpowiednio w każdym przypadku, gdy Beneficjent zamierza dokonać zwrotu Subwencji Finansowej w całości lub części przed terminem”
Przedstawione informacje są aktualne na dzień 2 czerwca 2020 roku.

Opracowanie: Kancelaria Radców Prawnych Licht&Przeworska
Źródło: Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Update cookies preferences