O nas

Zapytanie ofertowe z dn. 30.03.2021 dot. przeprowadzenia usług o charakterze zdrowotny - pakietów rehabilitacyjno - pobytowych dla 275 osób

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest: przeprowadzenie w okresie 01.05.2021-30.04.2022 usług o charakterze zdrowotnym, w zakresie 4 dniowego pobytu dla każdego uczestnika wraz z zespołem ćwiczeń usprawniających psychoruchowo dla 275 pracowników świętokrzyskich firm, uczestników projektu Profilaktyka kluczem do zdrowia pracownika!, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.08.02.01-26-0015/20-00.

 

Prosimy o składanie ofert do dnia 12 kwietnia 2021 roku do godz. 15.00 za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Ofertę składaną osobiście albo przekazaną w formie przesyłki pocztowej lub kurierskiej za zwrotnym poświadczeniem odbioru należy złożyć w Świętokrzyskim Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 25 – 512 Kielce, ul. Warszawska 25, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 8.00 do 15.00 przed upływem terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem 1 w zamkniętej kopercie zaadresowanej w następujący sposób:
Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan
ul. Warszawska 25/4, 25-512 Kielce
z dopiskiem:
„Oferta na przygotowanie i realizację pakietów pobytowo - rehabilitacyjnych „Well-being” dla 275 uczestników projektu”
Nie otwierać przed 13.04.2021 r.

Lista załączników:
Zapytanie ofertowe
1.Załącznik 1 - Formularz ofertowo cenowy
2.Załącznik 2 - Oświadczenie Wykonawcy powiązania
3.Załącznik 3 - Wykaz usług
4.Załącznik 4 - Wykaz osób
5.Wzór umowy z Wykonawcą
6.Klauzula informacyjna
7.Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych z Wykonawcą

Update cookies preferences