O nas

Zapytanie ofertowe z dn. 18.02.2022 dot. opracowania zindywidualizowanych materiałów edukacyjno-profilaktycznych dla uczestników projektu

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, zaprasza do przesłania oferty na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest usługa na opracowanie zindywidualizowanych materiałów edukacyjno-profilaktycznych dla uczestników projektu na poziomie 4 zakładów pracy z województwa świętokrzyskiego w okresie 01.03.2022 – 30.04.2022 r. zgodnie z procedurą rozeznania rynku w projekcie„Profilaktyka kluczem do zdrowia pracownika!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działania RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się Poddziałania RPSW.08.02.01 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej.

Państwa ofertę cenową prosimy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego zapytania wraz z pozostałymi załącznikami 

Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty do dnia 25.02.2022 r. Z dopiskiem: Oferta na wykonawcę broszur. Nie otwierać przed 25.02.2022 r.

0. Zapytanie ofertowe_BROSZURA_PROF

1. Formularz ofertowo-cenowy

2. Życiorys zawodowy Wykonawcy

3. Klauzula informacyjna

4. Wzór umowy zlecenie

5. Wzór umowy powierzenia

W przypadku pytań prosimy kierować korespondencję na adres poczty elektronicznej: k.stepniewska@szpp.eu

Update cookies preferences