O nas

Zapytanie ofertowe dot. wyjazdów pobytowych dla 1100 osób

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest: przygotowanie i realizacja indywidualnych programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie specyficznych, zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka w miejscach pracy, dla 1 100  pracowników z obszarów wiejskich OSI w zakładach pracy województwa świętokrzyskiego w okresie 15.03.2019r. – 30.06.2020r. w projekcie „Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20202 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-00.

 

 

W załączeniu ZAPYTANIE ofertowe wraz z załącznikami.

Proszę o składanie ofert do dnia 07.03.2019 roku do godz. 16.00 za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

Ofertę składaną osobiście albo przekazaną w formie przesyłki pocztowej lub kurierskiej za zwrotnym poświadczeniem odbioru należy złożyć w Świętokrzyskim Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan25 – 512  Kielce, ul. Warszawska 25, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 8.00 do 16.00 przed upływem terminu składania ofert. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem 1 w zamkniętej kopercie zaadresowanej w następujący sposób: 

 

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan

25-512  Kielce

ul. Warszawska 25 

 z dopiskiem:

                                                                                                                                                                                    „OFERTA NA  KOMPLEKSOWY PROGRAM NA RZECZ  ZDROWIA PRACOWNIKÓW”

nie otwierać przed 8.03.2019r. 

Do pobrania

Update cookies preferences