Nasze bieżące działania

Zapytanie ofertowe

 

Opracowanie i wydanie 7 numerów kwartalnika

W związku z realizacją przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan projektu pt: „Wzmocnienie potencjału Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.05.02-00-163/12-00 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej opracowania i wydania 7 numerów kwartalnika.

 

Zamawiający:

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan

ul. Warszawska 25/4

25-512 Kielce

Tel/fax. 41 341 70 39

zarzad@szpp.eu

k.pustula@szpp.eu

www.szpp.eu

 

1.      Postanowienia ogólne:

1.1.   Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

1.2.   Zapytanie ofertowe zostanie przekazane wybranym podmiotom oraz zamieszczone
na stronie internetowej www.szpp.eu.

1.3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania
do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. informacje o zmianach zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim podmiotom,
do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe. Informacje o zmianach zostaną zamieszczone także na stronie internetowej.

1.4.   Zapytanie ofertowe oraz inne informacje dotyczące niniejszego postępowania Zamawiający oraz podmioty składające oferty („Oferenci”) przekazują drogą elektroniczną.

1.5.   Po wyborze oferenta Zamawiające podejmie uzgodnienia oraz negocjacje w celu odpowiedniego uszczegółowienia zakresu oferty oraz sposobu wykonania zamówienia.

1.6.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

1.7.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do: unieważnienia procesu wyboru oferty,
nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert, pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z opisem niniejszego zapytania bez podawania przyczyny.

1.8.   Każdy z oferentów otrzyma informację o wynikach postępowania, wstrzymaniu
lub odstąpieniu od procesu wyboru oferty.

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy usług o numerze 22100000-1, 79800000-2

2.1.   Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie koncepcji, redakcja, skład graficzny i wydanie 7 numerów kwartalnika
w nakładzie 200 sztuk.

2.1.1.     Skład graficzny i redakcja:

Zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie projektu strony tytułowej i layoutu całego wydawnictwa oraz dokonanie składu graficznego całości. Zadanie obejmuje przygotowanie
i zakup wszystkich elementów key visuala (zdjęcia, infografiki). Zamówienie obejmuje kompleksowe przygotowanie każdego numeru kwartalnika, Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia wywiadów i profesjonalnego przygotowania artykułów oraz zdjęć, a także do przeprowadzenia korekty i redakcji językowej złożonego tekstu w języku polskim.

W skład zamówienia wchodzić będzie również przekazanie publikacji w wersji PDF.

-        Objętość publikacji 36 str. (może ulec zmianie)

-        Format publikacji pionowy A4.

-        Tematyka: Kwartalnik ma być poświęcony tematyce gospodarczej oraz zawierać informacje na temat działań ŚZPP Lewiatan

-        Grupa docelowa: publikacja skierowana do pracodawców i przedsiębiorców z regionu województwa świętokrzyskiego.

-        Wymagania corporate identity i elementy wymagane: projekt powinien uwzględniać kolory wykorzystywane przez Zamawiającego oraz być spójny ze stroną internetową Związku: www.szpp.eu oraz z publikacjami wydanymi przez Konfederację Lewiatan: http://konfederacjalewiatan.pl/wydawnictwa/_files/publikacje/swietokrzyskie.pdf, http://konfederacjalewiatan.pl/wydawnictwa/_files/publikacje/Lewiatan200x260_pl.pdf.

-        Cechy: publikacja powinna mieć wydźwięk profesjonalny, wspierający w oczach odbiorców ważność postulatów w nim zawartych. Istotne jest aby layout miał charakter nowoczesny, przejrzysty, łatwy do odbioru.

-        Elementem koniecznym jest umieszczenie na okładce logotypów świadczących
o współfinansowaniu wydawnictwa ze środków UE zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL znajdującymi się na stronie: http://www.kapitalludzki.gov.pl/realizacja-projektu/promocja-projektu/wytyczne/

 

2.1.2.     Wydanie i wydruk

Zamówienie obejmuje wydanie 7 numerów kwartalnika – nadanie numeru ISBN/ISSN  oraz ich druk.

-        format: A4

-        liczba stron: 36

-        druk w pełnym kolorze, dwustronny

-         papier kreda min. 135g/m2, okładka min. 200g/m2

-        Nakład: 7 x 200 szt.

 

2.2.   Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie dotyczyć będzie 7 wydań kwartalnika w okresie do 31 marca 2015.

 

3.      Termin i miejsce złożenia oferty:

Oferty należy składać do 12 listopada 2013 do godz. 12.00. Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej na adres: k.pustula@szpp.eu, zatytułowane: „Opracowanie i wydanie
7 numerów kwartalnika”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.      Oferta:

Oferta powinna zawierać:

  • Pełną nazwę oraz dane kontaktowe oferenta
  • Cenę całkowitą wykonania usługi oraz kwoty cząstkowe podane w kwocie brutto
    w PLN,
  • Projekt graficzny pierwszej strony oraz koncepcję zawartości i treści poruszanych
    w ramach kwartalnika
  • Termin ważności oferty,
  • Informację na temat sposobu i terminu płatności,
  • W konkursie ofert nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym., stąd do oferty należy załączyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym:

Oświadczenie

W związku z przedłożeniem oferty na realizację zadania w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet – działanie –

niniejszym oświadczam, że w stosunku do Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan  lub osób upoważnionych do zaciągania w jej imieniu zobowiązań lub osób wykonujących w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy (Oferenta) nie zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowego,  w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
 w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

...............................................................................................................

(data, miejsce i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

 

 

 

5.      Kryteria wyboru oferenta:

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest jej formalna zgodność z opisem przedmiotu zamówienia oraz opisem zawartości oferty. Niespełnienie przez Wykonawcę tych warunków powoduje odrzucenie złożonej oferty.

Oferty dopuszczone do rozpatrzenia zostaną ocenione wg punktacji w skali od 1 do 100 według następujących kryteriów:

a)      cena – waga 60%, przy czym najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna zgodnie ze wzorem:

Cena oferty najniższej skalkulowanej

x 100 x 60%  = liczba punktów danej oferty

Cena oferty ocenianej

 

 

b)      koncepcja, atrakcyjność i zgodność projektu z wytycznymi – waga 40%, przy czym wszystkie przedstawione projekty zostaną poddane subiektywnej ocenie członków Komisji i otrzymają od 0 do 40 pkt. Elementami oceny jakościowej będą:

Punkty zostaną obliczone jako średnia z ocen członków komisji zamawiającego przy pomocy porównawczego arkusza oceny.

6.      Istotne informacje dotyczące przebiegu postępowania

-          termin związania ofertą – do 31.03.2013.

-          w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

-          Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy.

-          Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia oferty.

7.      Wymagania związane ze współfinansowaniem

Wykonanie zamówienia musi spełnić wymogi projektu realizowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawca składając ofertę wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie zapisów wymaganych w związku z realizacją projektu oraz stosowania zasad realizacji zamówień w takich projektach.

8.      Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:

Katarzyna Pustuła – k.pustula@szpp.eu

Karol Kaczmarski – kaczmarski@szpp.eu