O nas

Wyniki szacowania z dn. 26.05.2020 - usługi dostawy środków ochrony indywidulanej dla 539 uczestników projektu

Dotyczy realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: usługa polegająca na dostawie środków ochrony indywidualnej dla 539 uczestników w projekcie „Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-00.

Notatka z przeprowadzonego szacowania wartości przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.

Jako szacunkową wartość zamówienia brutto przyjęto średnią kwotę spośród oferowanych, ze względu na zabezpieczenie realizacji zamówienia.
Przyjmując do wyliczeń w/w dane przyjęto że średnia szacunkowa wartość zamówienia wyniesie:
1)Netto ogółem: 103 628,66 zł / 24 272,99 euro
2)Brutto ogółem: 125 241,86 zł / 29 335,46 euro
Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych  zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693 zł.

 

 

 

Do pobrania

Update cookies preferences