O nas

Wyniki szacowania z dn. 10 marca 2020 r. - kompleksowa organizacja 4 pikników połączonych z działaniami edukacyjno – zdrowotnymi dla pracowników i ich rodzinna terenie zakładów pracy organizowanych w okresie 04.2020 – 06.2020

Dotyczy realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: kompleksowa organizacja 4 (czterech) pikników połączonych z działaniami edukacyjno – zdrowotnymi dla pracowników i ich rodzinna terenie zakładów pracy organizowanych w okresie 04.2020 – 06.2020 r. w projekcie „Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-00.


Jako szacunkową wartość zamówienia netto przyjęto średnią kwotę spośród oferowanych.

Nazwa i adres wykonawcy

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (W ZŁ)

Netto

Brutto

Biuro Turystyczne

DARTUR

 

104 500,00

104 500,00

Spółdzielnia Socjalna

Tropem Przygody

 

80 600,00

99 138,00

DK-ART.

Dariusz Kanclerz

 

90 000,00

90 000,00

ŚREDNIA

91 700,00

97 879,33

Przyjmując do wyliczeń w/w dane przyjęto że średnia szacunkowa wartość zamówienia wyniesie:

1)     Netto ogółem: 91 700 zł / 21 478,93 euro

2)     Brutto ogółem: 97 879,33 zł / 22 926,32 euro

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych  zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U.2019.2453) wynosi 4,2693 zł.

Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego na usługi stanowiące przedmiot zamówienia dotychczasowemu wykonawcy do 50% wartości zamówienia (Rozdział 6.5. pkt 7 lit g Wytycznych). W związku z powyższym szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia zostaje podwyższona o 50% i wynosi zgodnie z poniższym wyliczeniem:

 

 

Netto

Brutto

Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego w zł

91 700,00 zł

97 879,33 zł

Szacunkowa wartość usług dodatkowych (zamówień na usługi  polegające na powtórzeniu podobnych usług  jak w zamówieniu podstawowym) 50% zamówienia podstawowego w zł

45850,00 zł

48 939,67 zł

Łączna wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia w zł:

137 550,00 zł

146 819,00 zł

Łączna wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia przeliczona w euro wg kursu 4,2693 zł:

32 218,40 euro

34 389,48 euro

Łączna szacowana wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

 Przyjmują do wyliczeń w/w dane przyjęto że średnia szacunkowa wartość zamówienia wyniesie:

1)     Netto ogółem: 137 550,00 zł / 32 218,40 euro

2)     Brutto ogółem: 146 819,00 zł / 34 389,48 euro

Pozyskane wyniki szacowania nie wpływają na zmianę procedury udzielenia zamówienia publicznego – zarówno wartość zamówienia złożona we wniosku o dofinansowanie, jak u wysokość szacowanego wynagrodzenia wykonawców, którzy wstępnie przesłali szacowania wskazują procedurę zasada konkurencyjności powyższej 50 000 zł netto z zastosowaniem 14-dniowego terminu na złożenie ofert (Rozdział 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020).

 

 

 

Do pobrania

Update cookies preferences