Nasze bieżące działania

Uwagi Konfederacji Lewiatan do PO WER

W związku z konsultacjami projektu PO WER Konfederacja przygotowała uwagi do Programu, w szczególności w odniesieniu do adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników, obszaru rynku pracy oraz dobrego rządzenia.
Zgodnie z logiką wsparcia EFS w latach 2014-2020 PO WER ma wspierać rozwiązania systemowe, RPO zaś indywidualne podmioty. W naszej ocenie w przypadku adaptacyjności wymiar systemowy powinien być rozumiany inaczej niż w priorytetach, w których zasadnicze znaczenie mają działania instytucji publicznych, a interwencja jest skierowana na poprawę funkcjonowania tych instytucji.

Ograniczony popyt na wiedzę i kompetencje wśród przedsiębiorców nie wynika z barier stricte systemowych, czyli np. o charakterze prawnym lub wynikających ze sposobu funkcjonowania administracji publicznej. Jego źródeł należy szukać raczej na poziomie świadomości społecznej kształtowanej od najmłodszych lat, przede wszystkim w systemie edukacji formalnej, przejawiającej się w braku motywacji do podnoszenia kwalifikacji. Interwencja EFS w tym obszarze, niezależnie od instytucji wdrażającej (kraj- region), musi więc wzmacniać motywację do kształcenia. Kluczowe w tym kontekście jest stworzenie skutecznego systemu zachęt do inwestowania w wiedzę i kwalifikacje, a więc takiego który jest dostępny (formalnie, w czasie, z punktu widzenia liczby odbiorców) i adekwatny do potrzeb (zakres i jakość oferty, intensywność i wielkość wsparcia). Rozwiązanie systemowe powinno w tym przypadku polegać na opracowaniu mechanizmów, które będą trwałe i spójne z punktu widzenia przedsiębiorców. Tylko w tym przypadku oferta dostępna dzięki EFS może utrwalić się w świadomości i stać się faktyczną zachętą do inwestowania w wiedzę. Dlatego też nie zgadzamy się z podejściem MRR, zgodnie z którym kształt tego systemu, w części dotyczącej finansowania usług rozwojowych (tzw. podmiotowe systemy finansowania) pozostaje w wyłącznej gestii regionów, zaś na poziomie centralnym tworzona jest baza ofert (RUR) i prowadzone są działania związane z zapewnieniem jakości usług rozwojowych (PI 10.3). Te dwa elementy - oferta i system finansowania - muszą tworzyć spójną całość.

W stanowisku podkreślamy także, że intensywne wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) staje się kluczowym czynnikiem podnoszenia produktywności i innowacyjności przedsiębiorstw, niezależnie od lokalizacji czy branży. Jednocześnie szersze stosowanie tych technologii pozytywnie wpływa na jakość i liczbę miejsc pracy (w badaniach wskazuje się, iż na jedno miejsce pracy zlikwidowane w wyniku postępu technologicznego i stosowania nowych technologii, powstają 2-3 nowe, wyższej jakości). PO WER niemal całkowicie pomija ten obszar.

W odniesieniu do priorytetów inwestycyjnych, które wspierać mają rynek pracy postulujemy o większą koncentrację na budowaniu współpracy miedzy publicznymi służbami zatrudnienia a podmiotami niepublicznymi - instytucjami rynku pracy, ale także samymi przedsiębiorcami. Współpraca PSZ z pracodawcami jest ciągle bardzo słaba - pracodawcy nie postrzegają urzędów jako partnerów w poszukiwaniu pracowników (nie oceniają współpracy wysoko, nie wierzą w jej skuteczność, nie widzą wartości dodanej z takiej współpracy). Firmy nie potrafią także korzystać ze wsparcia Publicznych Służb Zatrudnienia, np. w zakresie uzyskania dofinansowania stanowiska pracy.

W obszarze dobrego rządzenia podkreślamy, że prawo w Polsce (zwłaszcza to, które reguluje funkcjonowanie przedsiębiorstw) nie jest wysokiej jakości i nie sprzyja rozwojowi, a wręcz go hamuje. Wynika to m.in. ze słabości instytucji odpowiedzialnych za ten obszar oraz braku koordynacji tego procesu. W naszej ocenie proces stanowienia prawa musi być traktowany całościowo - o powodzeniu reformy będzie można mówić wtedy, kiedy wszystkie jego etapy będą funkcjonowały prawidłowo. Dlatego nie wystarczy koncentracja wsparcia EFS na jednym lub kilku wybranych elementach, zwłaszcza tych o charakterze kompetencyjnym i kwalifikacyjnym, bez zagwarantowania skutecznej koordynacji czy monitoringu stosowania ustalonych zasad i reguł (np. zasad prowadzenia konsultacji, zasad dokonywania OSR) lub z pominięciem któregoś z etapów. Istotne jest także skuteczne prowadzenie dialogu społecznego jako instytucji koniecznej do urzeczywistnienia idei dobrego rządzenia.

Szczegółowe uwagi Lewiatana do PO WER

Konfederacja Lewiatan