Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

ŚZPP Lewiatan zaangażowany w prace nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

ŚZPP Lewiatan został zaproszony jesienią ubiegłego roku przez Zarząd Województwa do prac nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Dokument ma identyfikować oczekiwania i potrzeby występujące w województwie oraz programować w odpowiedzi na nie odpowiednie mechanizmy interwencji publicznej. Pierwszym etapem prac nad Strategią było zgłoszanie przez partnerów społecznych przedsięwzięć o wymiarze ponadlokalnym, czyli takich, które swoim zasięgiem wykraczają poza granice poszczególnych gmin/powiatów oraz projektów o charakterze partnerskim – angażujących szerokie grono interesariuszy, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. 

Pan Prezes Marek Banasik reprezentuje interesy lokalnego biznesu angażując się w prace Grupy Roboczej ds. opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Dnia 29 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Uchwałą nr 2427/20, przyjął projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ i skierował go do konsultacji społecznych.
Ewentualne uwagi lub sugestie można zgłaszać za pomocą formularza zgłaszania uwag zamieszczonego w zakładce „KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWŚ 2030+” do dnia 30 września 2020 r. drogą elektroniczną na adres: strategia2030@sejmik.kielce.pl, jak również korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
W ramach konsultacji społecznych planowane są spotkania -pierwsze z nich już 19 sierpnia 2020 r. godz. 10:00, w Kielcach (Aula Główna Politechniki Świętokrzyskiej, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7) z udziałem prfzedstawicieli ŚZPP Lewiatan.

Przedmiotowy dokument wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w zakładce poświęconej Strategii.