Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

ŚZPP Lewiatan w Katalogu Usługodawców systemu voucherowego w regionie

ŚZPP Lewiatan jako instytucja otoczenia biznesu świadczy usługi rozwojowe i doradcze w szerokim zakresie: od wsparcia merytorycznego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, poprzez dedykowane usługi doradcze oraz wszelkiego rodzaju wsparcie w prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na branżę. Związek posiada zespół pracowników etatowych oraz ekspertów doświadczonych w realizacji usług doradczych dla mikro, małych, średnich, jak i dużych podmiotów działających na terenie regionu i kraju. Związek jest Ośrodkiem Innowacji akredytowanym przez ministra właściwego ds. gospodarki. Akredytacje otrzymują wyłącznie podmioty zajmujące się transferem technologii i dostarczaniem usług proinnowacyjnych oraz współpracą z biznesem. Zakładanym efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym i procesowym.

Dodatkowo Związek został wpisany w Rejestr Usługodawców systemu voucherowego (usługi doradcze) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (https://vouchery.spinno.pl/)
Profil ŚZPP Lewiatan w Katalogu Usługodawcow
Usługi doradztwa dla Biznesu ŚZPP Lewiatan - oferta

Dzięki wpisowi do Katalogu Usługodawców Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z usług doradczych świadczonych przez ŚZPP Lewiatan mogą ubiegać się o ich dofinansowanie. Poniżej przedstawiamy zasady ubiegania się o dofinansowanie zakupu usług doradczych.
Dla kogo?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa świętokrzyskiego będą mogły ubiegać się o voucher na zakup usługi doradczej. W zależności od rodzaju usługi, firmy powinny działać na rynku, od co najmniej 6 miesięcy przy wyborze usługi standardowej, lub 12 miesięcy jeśli wsparcie dotyczy usług specjalistycznych.
Na co i ile?
Katalog usług doradczych, na które MŚP może ubiegać się o dofinansowanie jest otwarty i tylko od zapotrzebowania danej firmy zależy jaki rodzaj wsparcia wybierze.

Usługa doradcza standardowa – usługa doradcza oparta na zapotrzebowaniu danego przedsiębiorstwa, która może być oferowana w różnych przedsiębiorstwach bez konieczności dokonania istotnych modyfikacji modelu jej realizacji. Dla usług standardowych górny limit dofinansowania wynosi 20 000 zł, a maksymalny okres realizacji usługi wynosi 8 miesięcy.
Usługa doradcza specjalistyczna – usługa doradcza, która aby mogła być oferowana w różnych przedsiębiorstwach, konieczne jest wprowadzenie istotnych modyfikacji w zależności od potrzeb konkretnego MŚP lub indywidualnego zapotrzebowania (usługa „szyta na miarę”). Usługa taka powinna się charakteryzować: zidentyfikowaniem potrzeb po stronie przedsiębiorcy i zaproponowaniem sposobu ich zaspokojenia przez usługodawcę, dostosowaniem sposobu świadczenia usługi do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy, oraz wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy eksperckiej niezbędnej do uzyskania efektu rozwojowego. Dla usług specjalistycznych górny limit dofinansowania wynosi 150 000 zł, a maksymalny okres realizacji usługi wynosi 12 miesięcy.
Usługodawca – to bez względu na formę prawną, podmiot (instytucja otoczenia biznesu) prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Dodatkowo usługodawcą mogą być także uczelnie wyższe.

Szczegóły systemu dofinansowania usług doradczych

Update cookies preferences