Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

ŚWIĘTOKRZYSKI KAMPUS LABORATORYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR (KAMPUS) - Badanie Przedsiębiorców

BADANIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY BADAWCZO–ROZWOJOWEJ PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKI KAMPUS LABORATORYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR (KAMPUS) REALIZOWANEGO PRZEZ KONSORCJUM GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR I POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
Główny Urząd Miar (GUM) oraz Politechnika Świętokrzyska (PŚk), mając na względzie rosnące potrzeby i wyzwania stojące przed nimi oraz przed przedsiębiorcami, podejmują działania związane z rozbudową metrologicznej infrastruktury laboratoryjno–badawczej. W ramach planowanego do realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: ŚWIĘTOKRZYSKI KAMPUS LABORATORYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR (KAMPUS) nastąpi uzupełnienie – do 2023 r. – obecnego potencjału laboratoryjnego GUM i PŚk o nowoczesną infrastrukturę metrologiczną. Efektem będzie  stworzenie nowych warunków współpracy pomiędzy profesjonalną i innowacyjną metrologią laboratoryjną a gospodarką. Szerszy opis przedsięwzięcia dostępny jest na stronie: Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar.
Jednym z etapów przygotowania przedsięwzięcia jest przeprowadzenie analizy popytu i ocena możliwości wykorzystania potencjału badawczo–rozwojowego KAMPUS przez przedsiębiorców. Otrzymane wyniki zostaną wykorzystane do przygotowania profesjonalnej i adekwatnej do potrzeb oferty KAMPUS na rzecz biznesu.
Do wspólnego przygotowania analizy popytu zapraszamy kadrę zarządzającą oraz inżynierską firm reprezentujących inteligentne specjalizacje regionu świętokrzyskiego.
Licząc na pozytywny odzew z Państwa strony i gotowość do współpracy pozostajemy do dyspozycji:
1) ze strony  Politechniki Świętokrzyskiej: Artur Sobolewski, 667 112623 lub e-mail: asobolewski@tu.kielce.pl
3) ze strony  wykonawcy badania: Adam Kotas, 509 877 831 lub e-mail: a.kotas@collect.pl
Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia 31.08.2020 r.

Jeśli ułatwienie dla Państwa stanowiłoby przekazanie odpowiedzi w formie rozmowy telefonicznej, pozostajemy do dyspozycji pod wyżej wskazanymi numerami telefonów.
 
ANKIETA

Do pobrania

Update cookies preferences