Nasze bieżące działania

Sprawozdanie z prac na projektem ustawy PZP

W ostatnim czasie prace nad  projektem ustawy Prawo zamówień publicznych (druk 1653) zakończyła Podkomisja ds. zmian w Prawie zamówień publicznych pod przewodnictwem Poseł Małgorzaty Janyski (Pani Poseł została powołana na Przewodniczącą po tym jak z mandatu zrezygnował Poseł Adam Szejnfeld – został bowiem wybrany na Europosła). 

Członkowie Podkomisji podczas ostatniego posiedzenia (10 lipca br.) przyjęli sprawozdanie Podkomisji - patrz niżej

 

Posłowie podczas dyskusji omawiali m.in. poprawki dotyczące art. 142  – dotyczące waloryzacji umów. W celu uwzględnienia opinii Urzędu Zamówień Publicznych, że waloryzacja nie może następować automatycznie, zaproponowano, a następnie przyjęto następujące brzmienie art. 142 ust. 5:

 

5. Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia niezależnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

                1) stawki podatku od towarów i usług,

                2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów,

                3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

                - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez wykonawcę”

 

Kolejnym krokiem procedowania Projektu ustawy będzie omówienie sprawozdania Podkomisji na posiedzeniu sejmowej Komisji Gospodarki.