Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Rynek pracy czeka na kolejne zmiany

Konfederacja Lewiatan podziela diagnozę Komisji Europejskiej dotyczącą rynku pracy w Polsce. Cieszy spadek bezrobocia i wzrost liczby pracujących. Niepokoi natomiast uzyskiwanie przez część osób wyższych dochodów ze świadczeń pomocy społecznej niż z pracy , co sprzyja dezaktywizacji, szczególnie kobiet. Niepokoi również brak systemowych rozwiązań wspierających rodzinę w codziennej opiece nad starszymi osobami niesamodzielnymi, co również negatywnie wpływa na prace kobiet po 50 roku życia.

 

 

 

 

Komisja Europejska przedstawiła propozycje zaleceń w sprawie krajowego programu reform Polski na 2018 r. Komisja proponuje m.in. podjęcie działań w celu zwiększenia uczestnictwa w rynku pracy, w tym przez poprawę dostępu do opieki nad dziećmi i rozwój umiejętności przydatnych na rynku pracy, zwłaszcza przez wspieranie uczenia się dorosłych, oraz w celu likwidacji utrzymujących się przeszkód dla bardziej trwałych form zatrudnienia. Zapewnienie stabilności i adekwatności systemu emerytalnego przez wprowadzenie rozwiązań służących podwyższeniu rzeczywistego wieku przejścia na emeryturę i przez reformę preferencyjnych systemów emerytalno-rentowych.

 

- Aktualnie obowiązujące rozwiązania w wielu przypadkach pozwalają na uzyskiwanie porównywalnego poziomu dochodu ze świadczeń w ramach systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny jak w przypadku pracy zawodowej, co stanowi czynnik sprzyjający dezaktywizacji zawodowej, szczególnie w przypadku kobiet sprawujących opiekę na dziećmi i osób nisko kwalifikowanych - mówi Monika Fedorczuk, ekspert departamentu pracy, dialogu społecznego i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan.

 

Przeszkodą w zwiększaniu udziału kobiet w rynku pracy stanowi wciąż niewystarczająca liczba miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3. Mimo znacznej poprawy w tym zakresie, nadal jest zbyt mało miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych, szczególnie na terenach poza dużymi miastami. Również nadal brak jest systemowych rozwiązań wspierających rodzinę w codziennej opiece nad starszymi osobami niesamodzielnymi, co również ma wpływ na dezaktywację kobiet po 50 roku życia.

 

- Podzielamy również stanowisko KE odnośnie potrzeby likwidacji utrzymujących się przeszkód dla bardziej trwałych form zatrudnienia, aczkolwiek wymaga ona pewnego doprecyzowania. Usunięciu przeszkód w zawieraniu umów o pracę na czas nieokreślony powinny służyć działania promujące tego rodzaju zatrudnienie, takie jak zmniejszanie formalności związanych z ich wypowiadaniem, czy weryfikacja ok. 40 grup osób szczególnie chronionych. Od dłuższego czasu brak jest inicjatyw promujących zatrudnienie w ramach umów o pracę, ich uatrakcyjnienie. Natomiast pojawiają się propozycje, które mają zwiększać obciążenia umów o pracę (np. likwidacja limitu 30 - krotności składek na ubezpieczenia społeczne) - dodaje Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy, dialogu społecznego i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan.

 

Bardzo istotny jest postulat zapewnienia stabilności i adekwatności systemu emerytalnego przez wprowadzenie rozwiązań służących podwyższeniu rzeczywistego wieku przejścia na emeryturę i przez reformę preferencyjnych systemów emerytalno-rentowych.

 

W ocenie Konfederacji Lewiatan zaproponowane przez Komisję Europejską rekomendacje odzwierciedlają rzeczywiste problemy, a tym samym powinny być zrealizowane.

 

Konfederacja Lewiatan
Update cookies preferences