O nas

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dn. 24.06.2019 r. dot. przeprowadzenia 15 warsztatów antystresowych

Dotyczy zapytania ofertowego Zamawiającego na merytoryczne przygotowanie i wykonanie usługi przeprowadzenia 15 (piętnastu) dwudniowych warsztatów antystresowych pt. „Efektywne radzenie sobie ze stresem” dla pracowników administracji oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstw i administracji samorządowej z obszarów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego, w ramach edukacji zbiorowej na terenie zakładów pracy w okresie 07.2019 - 12.2019.

Kod CPV: 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

oraz zestawienie ofert i przyznana im punktacja

 

Działając na podstawie Zapytania ofertowego Zamawiającego opublikowanego w dniu 24 czerwca 2019r., nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl pod nr 1192084 w dniu 24-06-2019r., stronach www.szpp.eu w dniu 24-06-2019r., wysłaniu zapytania ofertowego do potencjalnych Wykonawców, Zamawiający informuje, że w postępowaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy:

 

Europejski Instytut Psychologii i Biznesu Sp. J. ul. Bartnicza 5, 20-810 Lublin

_________________________________________________________________________

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano)

                                                                                                                                                                      51 000,00                                                                  pięćdziesiąt jeden tysięcy 00/100

za cenę brutto ____________________ zł (słownie złotych: ________________________________________________). 

 

Uzasadnienie wyboru

 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza spośród ważnie złożonych ofert, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, nie podlega odrzuceniu, uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

Uzyskane punkty: 82,43 punktów, w tym:

cena brutto [C]:                                                   51 000,00 zł                                        – 62,43% co odpowiada 62,43 pkt/kryterium 1/ 

wykształcenie kierunkowe trenera [T]:           1 osoby                                               20% co odpowiada 20 pkt/kryterium 2/

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie upublicznione w sposób wskazany w Zapytaniu ofertowym.

 

Wzywa się Wykonawcę, którego oferta została wybrana do stawiennictwa do siedziby Zamawiającego

celem podpisania umowy w dniu 15.07.2019 r.  (poniedziałek) na godz. 12:00

 

WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY A TAKŻE PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W ZASTOSOWANYCH KRYTERIACH OCENY OFERT:

 

 

Nr oferty

 

 

 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców

 

Liczba punktów w kryterium 1 „Cena oferty brutto” [C] – max. 80 pkt/ 80%

 

Liczba punktów w kryterium 2

„Wykształcenie kierunkowe trenera” [T]

max. 20 pkt/ 20%

Łączna liczba punktów we wszystkich kryteriach

[C]+[T]

1.

Europejski Instytut Psychologii Biznesu Sp. J.,

ul. Bartnicza 5,

20-810 Lublin

51 000,00 zł

62,43 pkt

1 osoba

20,00 pkt

82,43 pkt

2.

Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o., ul. Szpitalna 1/35-36,

00-020 Warszawa

76 500,00 zł

41,62 pkt

1 osoba

20,00 pkt

61,62 pkt

3.

IMMOQUEE Sp. z.o.o., ul. Karola Chodkieicza 3 lok. U 10, 02-593 Warszawa

39 800,00 zł

80,00 pkt

0 osób

0,00 pkt

80,00 pkt

4.

Brainstrorm Group Sp. z o.o., ul. Feliksa Perla 10,

41-300 Dąbrowa Górnicza

69 000,00 zł

46,14 pkt

0 osób

0,00 pkt

46,14 pkt

 

Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania niniejszego zawiadomienia przez Wykonawców na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: biuro@szpp.eu.

 

Do pobrania

Update cookies preferences