O nas

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dn. 04.02.2019 r. dot. wyjazdów pobytowych dla 1100 osób

Dotyczy zapytania ofertowego Zamawiającego na przygotowanie i realizację indywidualnych programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie specyficznych, zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka w miejscach pracy, dla pracowników z obszarów wiejskich OSI w zakładach pracy województwa świętokrzyskiego w okresie od dnia 15.03.2019r. do 30.06.2020r.

Kod CPV: 85312500-4 Usługi rehabilitacyjne, 85142100-7 Usługi fizjoterapii, 85120000-6 Usługi medyczne i podobne, 85144000-0 Usługi placówek opieki zdrowotnej zapewniających zakwaterowanie, 85141000-9 Usługi świadczone przez personel medyczny, 5141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki.

 


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

oraz zestawienie ofert i przyznana im punktacja

 

Działając na podstawie Zapytania ofertowego Zamawiającego opublikowanego w dniu 04 lutego 2019r., nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl pod nr 1164691 w dniu 04-02-2019 r. i 19-02-2019 r., stronach www.szpp.eu w dniu 04-02-2019 r., na stronach Zamawiającego http://bip.tu.kielce.pl/dzp/zapytania-ofertowe/, wysłaniu zapytania ofertowego do potencjalnych Wykonawców, Zamawiający informuje, że w postępowaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy:

FONTIA SP. Z O.O.  ul. Zagnańska 153, 25 – 563 Kielce

_________________________________________________________________________

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano)

                                                                                                                                                                             3 289 835,00                   trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć

za cenę brutto ____________________ zł (słownie złotych: ________________________________________________). 

 

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza spośród ważnie złożonych ofert, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, nie podlega odrzuceniu, uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

Uzyskane punkty: 100 punktów, w tym:

cena brutto [C]:                     3 289 835,00 zł                             – 80% co odpowiada 80 pkt/kryterium 1/ 

aspekt społeczny [N]:          2 osoby                                             10% co odpowiada 10 pkt/kryterium 2/

jakość świadczeń[U]:         położenie na terenie uzdrowiska   –  5% co odpowiada 5 pkt/kryterium 3/

jakość świadczeń[P]:         18 pokoi jednoosobowych               –  5% co odpowiada 5 pkt/kryterium 4/.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie upublicznione w sposób wskazany w Zapytaniu ofertowym.

 

Wzywa się Wykonawcę, którego oferta została wybrana do stawiennictwa do siedziby Zamawiającego

celem podpisania umowy w dniu 29 marca 2019r.  (piątek) na godz. 12:00

 

WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY A TAKŻE PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W ZASTOSOWANYCH KRYTERIACH OCENY OFERT:

 

 

Nr oferty

 

 

 

 

 

 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców

 

 

 

Liczba punktów w kryterium 1 „Cena oferty brutto” [C] – max. 80 pkt/ 80%

 

 

 

 

Liczba punktów w kryterium 2

„Aspekt społeczny” [N]

max. 10 pkt/ 10%

 

 

Liczba punktów

w kryterium 3

„Jakość świadczeń– położenie obiektu na obszarze uzdrowiska” [U] max. 5 pkt/ 5%

 

Liczba punktów w kryterium 4

„Jakość świadczeń– możliwość zapewnienia pokoi 1-osobowych w trakcie pobytu dla uczestników” [P] max. 5 pkt/ 5%

Łączna liczba punktów we wszystkich kryteriach

[C]+[N]+[U]+[P]

1.

FONTIA SP. Z O.O.  ul. Zagnańska 153, 25 – 563 Kielce

3 289 835,00

80 pkt

2 osoby

10 pkt

Tak

5 pkt

18 pokoi

5 pkt

80+10+5+5=

100 pkt

 

Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania niniejszego zawiadomienia przez Wykonawców na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: biuro@szpp.eu.

Do pobrania

Update cookies preferences