O nas

Rozstrzygnięcie postępowania nr 02/11/KF/2018

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, z siedzibą w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 25/4, 25-512 Kielce, NIP: 959-182-42-45; REGON: 260096530; wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079357, w związku z zakończył postępowanie dot. zapytania ofertowego nr 02/11/KF/2018 z dnia 14.11.2018 roku.

 

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, z siedzibą w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 25/4, 25-512 Kielce, NIP: 959-182-42-45; REGON: 260096530; wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079357, w związku z zakończył postępowanie dot. zapytania ofertowego nr 02/11/KF/2018 z dnia 14.11.2018 roku na usługę polegającą na dostawie 34 sztuk fabrycznie nowych toreb kucharskich z wyposażeniem min. 7 elementów oraz 34 sztuk profesjonalnych, fabrycznie nowych szatkownic do warzyw z wymiennymi ostrzami mających stanowić osobiste wyposażenie 34 uczniów z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwach z branży gastronomiczno – hotelarskiej w ramach grantu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan pn. „Korpus Fachowców–współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno-hotelarskiej”, realizowanego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” Województwa Świętokrzyskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania 4.1 Innowacje społeczne.

W wyniku przeprowadzonego postępowania i przeprowadzonej oceny oferty, Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez:

Dostar s.m. Sławomir Martyka

Ul. Kolberga 17

25-620 Kielce

NIP 657 175 10 04

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, oraz kryterium terminu realizacji zamówienia wskazane w zapytaniu ofertowym. Wykonawca uzyskał łączną sumę 100 pkt. Łączna cena oferty brutto 33 626,00 zł.

 

Update cookies preferences