O nas

Rozstrzygnięcie postępowania nr 01/11/KF/2018

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, z siedzibą w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 25/4, 25-512 Kielce, NIP: 959-182-42-45; REGON: 260096530; wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079357, zakończył postępowanie dot. zapytania ofertowego nr 01/11/KF/2018 z dnia 09.11.2018 roku.

 

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, z siedzibą w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 25/4, 25-512 Kielce, NIP: 959-182-42-45; REGON: 260096530; wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079357, zakończył postępowanie dot. zapytania ofertowego nr 01/11/KF/2018 z dnia 09.11.2018 roku. na usługę polegającą na dostawie branżowej odzieży i obuwia dla 68 uczniów kształcących się na kierunkach technik żywienia i usług gastronomicznych (34 osób) oraz technik hotelarstwa (34 osób) odbywających praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwach z branży gastronomiczno – hotelarskiej w ramach grantu pn. „Korpus Fachowców–współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno-hotelarskiej”, realizowanego przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” Województwa Świętokrzyskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania 4.1 Innowacje społeczne

W wyniku przeprowadzonego postępowania i przeprowadzonej oceny oferty, Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez:

DBG System Marcin Chwałek

Ul. Częstochowska 19

25-647 Kielce

NIP 959 148 67 65

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, oraz kryterium terminu realizacji zamówienia wskazane w zapytaniu ofertowym. Wykonawca uzyskał łączną sumę 100 pkt. Łączna cena oferty brutto 48 526,55 zł.

 

Update cookies preferences