Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Program Horyzont 2020

Komisja Europejska ogłosiła 11 grudnia 2013 roku pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach unijnego programu wspierania badań i innowacji Horyzont 2020. Łączny budżet programu na najbliższe siedem lat to blisko 80 miliardów euro. Tylko do 2015 r. europejscy naukowcy i innowacyjne firmy mogą konkurować o 15 mld euro.


 

Pieniądze te mają dać nowy impuls rozwojowy europejskiej gospodarce i rozwojowi nauk podstawowych. Wśród 12 priorytetowych obszarów na lata 2014-2015 znalazły się między innymi: spersonalizowana opieka zdrowotna, bezpieczeństwo cyfrowe i inteligentne miasta.

- Pora zabrać się do pracy – mówiła w Brukseli Máire Geoghegan-Quinn, europejska komisarz ds. badań, innowacji i nauki. - Finansowanie w ramach programu Horyzont 2020 ma kluczowe znaczenie dla przyszłości badań i innowacji w Europie. Przyczyni się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz poprawy jakości życia. Program został tak pomyślany, aby przyniósł konkretne wyniki. Ograniczyliśmy też biurokrację, żeby łatwiej było wziąć w nim udział. Dlatego zachęcam badaczy, uczelnie, i przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie firmy – zapisujcie się! – apelowała do naukowców z UE.

Komisja po raz pierwszy określiła priorytety finansowania na najbliższe dwa lata, wytyczając kierunek dla rozwoju badań w Europie. W budżecie na 2014 r. przeznaczono na badania i innowacje około 7,8 mld euro – finansowane będą przede wszystkim projekty, wpisujące się w trzy główne filary programu Horyzont 2020:

  • Doskonałość w nauce (Excellence in science): ok. 3 mld euro, w tym 1,7 mld na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla najlepszych badaczy oraz 800 mln euro na stypendia dla młodych badaczy w ramach programu Marii Skłodowskiej-Curie 
  • Wiodąca rola w przemyśle (Industrial leadership): 1,8 mld euro na ugruntowanie wiodącej pozycji Europy w takich branżach przemysłu jak technologie informacyjno-komunikacyjne, nanotechnologia, zaawansowana produkcja przemysłowa, robotyka, biotechnologia i przemysł kosmiczny;
  • Wyzwania społeczne (Societal challanges): 2,8 mld euro na innowacyjne projekty będące odpowiedzią na siedem wyzwań społecznych określonych w programie Horyzont 2020, dotyczących ochrony zdrowia, rolnictwa, gospodarki morskiej i biogospodarki; energetyki, transportu, działań dotyczących klimatu, ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami i surowcami; samoświadomych społeczeństw oraz bezpieczeństwa.

 

Horyzont 2020 jest największym w historii unijnym programem ramowym na rzecz badań naukowych i innowacji. Jego łączny, siedmioletni budżet wynosi blisko 80 mld euro. Większość unijnych funduszy na badania jest przyznawana w ramach konkursów, jednak budżet programu obejmuje także finansowanie Wspólnego Centrum Badawczego, czyli wewnętrznej służby naukowej w Komisji Europejskiej, Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii oraz badań prowadzonych w ramach Traktatu Euratom. W ramach specjalnych porozumień partnerskich z poszczególnymi branżami przemysłu i państwami członkowskimi zostaną ogłoszone dodatkowe, oddzielne zaproszenia do składania wniosków. W 2014 r. łączny unijny budżet na badania naukowe, obejmujący wspomniane projekty partnerskie oraz wydatki administracyjne, wyniesie ok. 9,3 mld euro, natomiast w 2015 r. kwota ta wzrośnie do ok. 9,9 mld euro. Ostateczna wysokość finansowania na rok 2015 jest uzależniona od decyzji w sprawie rocznego budżetu UE na 2015 r.

 

Możliwości uzyskania finansowania w ramach programu Horyzont 2020 określają programy prac publikowane na unijnym portalu dotyczącym finansowania badań, który, po niedawnej przebudowie, umożliwia szybsze przeprowadzanie procedur bez konieczności przedstawiania dokumentów w wersji papierowej. Uproszczono także samą architekturę programu i systemu finansowania, wprowadzając jednolity zestaw reguł i ułatwione zasady dotyczące kontroli finansowych i audytów.

 

Konkursy na projekty planowane w latach 2014-2015 przewidują kwotę 500 mln euro dla małych i średnich przedsiębiorstw, która zostanie rozdysponowana w ramach nowego instrumentu. Oczekuje się, że duża część zgłaszanych projektów będzie uwzględniać kwestie równych szans kobiet w nauce, przewidziano także fundusze na wsparcie debaty o roli nauki w społeczeństwie. W programie Horyzont 2020 wprowadzono także nowe zasady, zgodnie z którymi obowiązującym wymogiem będzie tzw. otwarty dostęp, dzięki czemu opublikowane wyniki projektów będą nieodpłatnie dostępne dla wszystkich.

 

Więcej informacji:

Strona internetowa programu Horyzont 2020

H2020 Online Manual

 

Kontakt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)

 

źródło: nauka.gov.pl