Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Posiedzenie Rady ds. szkolnictwa zawodowego

W poniedziałek, 20 lutego w Sandomierzu odbyło się piąte posiedzenie Regionalnej Rady Programowej ds. szkolnictwa zawodowego, funkcjonującej w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Świętokrzyski Związek Pracoawców Prywatnych Lewiatan na spotkaniu reprezentowała Dyrektor Biura - Anna Kaczor-Małecka.

 

 

Spotkanie rozpoczęło się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu. Otworzył je Grzegorz Orawiec, przewodniczący Rady, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, wspólnie z Marcinem Piwnikiem, członkiem Zarządu Powiatu Sandomierskiego. Uczestnicy posiedzenia oraz zaproszeni goście zostali zapoznani z ofertą kształcenia zawodowego przez Krystynę Kobylakiewicz, dyrektor szkoły, a następnie  zwiedzili bazę warsztatową do prowadzeni zajęć praktycznych w zawodach budowlanych i mechanicznych.

 

Druga część posiedzenia odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, gdzie powitał zebranych dyrektor Dariusz Łuczak i przedstawił działania edukacyjne szkoły. Uczestnicy mieli także możliwość obejrzenia pokazu sommelierskiego, przygotowanego przez Krzysztofa Jonaszka, nauczyciela przedmiotów zawodowych, w ramach prowadzonej przez szkołę innowacji pedagogicznej w zakresie winiarstwa na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Kolejnym elementem programu była prezentacja efektów projektu z zakresu rozwoju kształcenia praktycznego, realizowanego w województwie świętokrzyskim przez Bank Światowy w ramach inicjatywy Lagging Regions, przygotowana przez Piotra Stronkowskiego, eksperta BŚ.

 

Na zakończenie spotkania członkowie Rady wzięli udział w zogniskowanym wywiadzie grupowym, dotyczącym m.in. mapy szkolnictwa zawodowego, programów i instytucji wspierających praktyczną naukę zawodu oraz przyszłości kształcenia zawodowego w regionie w ramach badania ankietowego przedstawicieli szkół i administracji, zmierzającego do opracowania modelu współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele podmiotów realizujących projekt i szkół zawodowych biorących udział w projekcie, przedstawiciele sektora biznesu – przedsiębiorstw działających w obszarze 7 inteligentnych specjalizacji regionu, uczelni, samorządów – organów prowadzących szkoły zawodowe; Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy.