Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Partnerzy społeczni RDS apelują o współpracę w walce ze skutkami pandemii

Partnerzy społeczni, członkowie Rady Dialogu Społecznego, apelują do rządu i wszystkich sił politycznych o dialog i współdziałanie na rzecz odbudowy bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków oraz ograniczania społecznych i gospodarczych skutków pandemii.
Konfederacja Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP, OPZZ, Forum Związków Zawodowych i Związek Rzemiosła Polskiego, organizacje reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego, apelują do rządzących, wszystkich przedstawicieli władzy publicznej i środowisk politycznych, organizacji i instytucji,  o skoncentrowanie swojej uwagi i realnych działań na przeciwdziałaniu skutkom pandemii, której rozmiary zagrażają dziś bezpieczeństwu wszystkich obywateli.
Dziś z perspektywy rosnących  wykładniczo zachorowań i wzrostu zgonów ofiar COVID – 19 w Polsce, każdy przypadek poszukiwania tematów zastępczych, czy podejmowania innych działań kosztem wysiłków na rzecz poprawy sytuacji  w sferze ochrony zdrowia,  oznacza odpowiedzialność za wzrost zachorowań oraz pogarszanie się sytuacji społecznej i gospodarczej w naszym kraju.

Rada Dialogu Społecznego apeluje do strony rządowej o pilne podjęcie działań w następujących obszarach:
1. Poprawa koordynacji działań w zakresie przeciwdziałania pandemii, w tym natychmiastowe zwiększenie dostępu obywateli do testów na COVID – 19, zwiększenie liczby łóżek szpitalnych, w tym zaopatrzenia w respiratory i poprawa sprawności w udzielaniu pomocy wszystkim potrzebującym, w szczególności poprzez poprawę wydolności służb medycznych, ratowniczych i sanitarnych.
2. Natychmiastowe zwiększenie nakładów na ochronę  zdrowia obywateli i poprawę sytuacji w placówkach ochrony zdrowia, ratownictwa medycznego i służb inspekcji sanitarnej oraz  podjęcie konkretnych działań finansowych i organizacyjnych.
3. Przyjęcie koniecznych rozwiązań w systemie edukacji, zwłaszcza w zakresie zwiększenia nakładów, wsparcia finansowego dla samorządów, koordynacji i poprawy współpracy z przedstawicielami oświaty oraz pracodawcami i ich organizacjami. Zaprzestanie działań destabilizujących sytuację w systemie edukacji, w tym pomoc i decyzje w zakresie realizacji kształcenia zawodowego, zwłaszcza w części praktycznej. Przedłużający się okres zawieszenia funkcjonalności placówek systemu oświaty spowodował, że w okresie kilku miesięcy uczniowie  nie realizują programów praktycznej nauki zawodu. Ten stan pogłębia luki w ich umiejętnościach i tworzy zagrożenie dla egzaminów zawodowych.
4. Natychmiastowe zaprzestanie zmian w prawie gospodarczym, które zwiększają koszty działalności, wprowadzają dodatkowe obciążenia i zbędną biurokrację, w szczególności podatku od spółek komandytowych, podatku od sprzedaży detalicznej, od nowych kredytów, podatku minimalnego i podatku cukrowego, co w warunkach rozwijającego się kryzysu i radykalnego pogarszania się sytuacji firm uderzy w stabilność podmiotów gospodarczych i poziom zatrudnienia.
5. Wprowadzenie instrumentów ochrony zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników we wszystkich branżach dotkniętych skutkami kryzysu i zaplanowanie pomocy w ścisłej współpracy i konsultacjach z przedstawicielami pracodawców i pracowników, reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego. Należy rozważyć uzależnienie udzielanej pomocy dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami kryzysu od możliwości utrzymania przez nich zatrudnienia po okresie wsparcia. W przypadku utraty pracy konieczne jest zapewnienie godnego zabezpieczenia na wypadek bezrobocia.
6. Pilne uregulowanie zmian w zasadach zakazu handlu w niedzielę, przywracające w okresie pandemii 2 niedziele pracujące w miesiącu i gwarancje co najmniej 2 niedziel wolnych od pracy dla wszystkich pracowników. Ten nowy kompromis realizował będzie potrzeby społeczne – zapewnienia większej płynności w dostępie obywateli do zaopatrzenia w warunkach rosnącego  zagrożenia epidemiologicznego oraz potrzebę podtrzymania aktywności gospodarczej w warunkach pogarszania się sytuacji gospodarczej firm.
7. Organizacje pracodawców i pracowników reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego apelują o odłożenie  konfliktów i sporów politycznych i ideologicznych, które destabilizując sytuację polityczną i społeczną utrudniają walkę z pandemią, która dziś powinna być wyłączną troską władz publicznych.
Organizacje pracodawców i pracowników reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego chcą regularnej współpracy z  przewodniczącym RDS, premierem Jarosławem Gowinem, oczekują zaangażowania w dialog premiera RP i  prezydenta RP w zakresie monitorowania i  wdrażania rekomendacji partnerów społecznych i płynących z nich wniosków. Partnerzy społeczni – pracodawcy i związki zawodowe reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego i Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego  oczekują współdziałania  rządu i całej administracji rządowej, samorządowej, instytucji, firm i organizacji oraz środowisk społeczeństwa obywatelskiego na rzecz odbudowy bezpieczeństwa zdrowotnego i ograniczania społecznych i gospodarczych skutków pandemii.

Konfederacja Lewiatan