Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Ogłoszono nabór na dotacje obrotowe dla mikro i małych firm finansowane z UE

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór dla przedsiębiorców na finansowanie kapitału obrotowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie są: mikro i małe przedsiębiorstwa [definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 oraz z uwzględnieniem definicji jednego przedsiębiorcy na podstawie art. 2 ust. 2 rozporządzenia 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)], które:
- prowadziły działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019r.;
- nie znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019r.;
- nie znajdują się lub nie znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019r., ale po tym dniu znalazły się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19;
- w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;
- na dzień 31 grudnia 2019r lub na dzień udzielenia wsparcia nie zalegały z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym:
a) rozłożenie płatność na raty lub jej odroczenie lub
b) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej nie jest uznawane za zaległość.
- według stanu na dzień składania wniosku prowadzą działalność gospodarczą, nie otworzyły likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec nich otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
- posiadają siedzibę/oddział/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego i faktycznie prowadzą działalność na terenie województwa świętokrzyskiego;
- odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranych dwóch kolejnych miesięcy w 2020r. począwszy od 1 marca 2020r. do czerwca 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedzającego spadek lub w porównaniu do analogicznych dwóch kolejnych miesięcy ubiegłego roku, w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19; spadek obrotów o 30% musi być wykazany w każdym z obu wybranych miesięcy, nie ma możliwości wyciągania średniej;
- w ostatnich dwóch latach posiadały status mikro lub małego przedsiębiorstwa tzn. zatrudniały poniżej 50 pracowników.
Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorców w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 40.000.000,00 zł.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Wnioskowana kwota wsparcia uzależniona jest od poziomu zatrudnienia w firmie według stanu na dzień 1 lipca 2020 roku w przeliczeniu na pełne etaty.
Stawka jednostkowa na finansowanie kapitału obrotowego przez jeden miesiąc obliczana jest według wzoru opracowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej:
Stawka jednostkowa= 7 845,11 zł x √FTE
gdzie:
FTE - zatrudnienie w firmie na dzień 1 lipca 2020 roku w przeliczeniu na pełne etaty. Należy zastosować zaokrąglania do pełnych etatów w dół np. jeśli Wnioskodawca posiada 7,8 etatów to we wniosku należy wskazać 7 etatów.  W przypadku samozatrudnionych FTE=1.
Maksymalna kwota dofinansowania obliczana jest według wzoru:
Kwota dofinansowania =7 845,11 zł x √FTE x 3
gdzie:
3 – maksymalna liczba miesięcy uwzględniana do wyliczenia kwoty wsparcia
FTE - zatrudnienie w firmie na dzień 1 lipca 2020 roku w przeliczeniu na pełne etaty. Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeli­czeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy, jak również samozatrudnionych.
Wysokość dofinansowania otrzymana łącznie z różnych źródeł publicznych nie może przekroczyć progów ujętych w §7 ust 1. Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 773).
Termin, miejsce i forma składania wniosku do dofinansowania projektu
Nabór wniosków o udzielenie wsparcia rozpocznie się dnia 28 lipca 2020 r. od godziny 9:00 (dzień otwarcia naboru) i potrwa do dnia 31 lipca 2020 r. do godziny 15:00. (dzień zamknięcia naboru). Instytucja Organizująca Nabór dopuszcza możliwość zamknięcia naboru przed 31 lipca 2020 roku po złożeniu 4 000 wniosków. Każdy wnioskodawca otrzyma zwrotne poświadczenie złożenia wraz z nadanym numerem wniosku. Stosowna informacja o zakończeniu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu dostępnym pod adresem: obrotowe.rpo-swietokrzyskie.pl
Aplikacja umożliwiająca wypełnienie wniosku o dofinansowanie dostępna będzie od 23 lipca 2020 roku na stronie obrotowe.rpo-swietokrzyskie.pl. W celu zapewnienia prawidłowego działania formularza wniosku należy korzystać z najnowszych, stabilnych wersji popularnych przeglądarek internetowych, takich jak Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge lub Opera.
Duże obciążenie strony w dniu otwarcia naboru może spowodować czasowy brak dostępu do wniosku. Zaleca się zatem wypełnienie i zapisanie wniosku w dniach od 23 do 28 lipca 2020 r., a następnie złożenie wypełnionego wniosku w dniu 28 lipca 2020 roku. Należy pamiętać o odświeżaniu strony.

Szczegóły naboru

Składanie wniosku: https://obrotowe.rpo-swietokrzyskie.pl/

Update cookies preferences