Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Nowelizacja ustawy anty-optymalizacyjnej

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tzw. ustawa antyoptymalizacyjna).

 

 

Projekt ustawy nie jest ujęty w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, nie był przekazany do konsultacji społecznych i międzyresortowych, został bezpośrednio skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów. 

 

Celem ustawy jest, m.in.:

 

1. zmiana przepisów ustawy antyoptymalizacyjnej w zakresie:

 

  • zasad podatkowego rozliczania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny lub spadku (umożliwienie spadkobiercom ponownego określenia wartości początkowej nabytych w drodze spadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz umożliwienie zaliczenia do KUP odpisów amortyzacyjnych nabytych w drodze darowizny, w przypadku gdy środki te były wykorzystywane przez darczyńcę w prowadzonej działalności gospodarczej);

 

  • zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych ze zbycia akcji nabytych w ramach tzw. programów motywacyjnych (jednoznaczne wskazanie, że zasady opodatkowania odnoszące się do takich programów dotyczą również programów organizowanych przez spółki mające siedzibę w Polsce);

 

  • art. 15ca odnoszącego się do ograniczenia w zaliczaniu do KUP odsetek od finansowania przekraczającego rynkową zdolność kredytową podatnika;

 

  • art. 12 ust. 1 pkt 7, tak, aby jednoznacznie wskazać, że opodatkowaniu nie podlega wnoszenie do spółek i spółdzielni wkładów pieniężnych - co jest intencją ustawodawcy, a nie wynika z przepisu;

 

2. wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego dla przychodów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Policji przez osoby przez nią chronione;​

 

3. przesunięcie o 6 miesięcy terminu wejścia w życie przepisów dotyczących Rejestru Należności Publicznoprawnych zawartych w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

 

​Proces legislacyjny ustawy ANTY-OPTYMALIZACYJNEJ - tutaj

 

 

Termin konsultacji: 2018-01-15

E-mail, na który mają być przesyłane uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl