O nas

Modyfikacja zapytania ofertowego z dn 19.02.2019 dot. wyjazdów pobytowych dla 1100 osób

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMAWIAJĄCEGO na przygotowanie i realizację indywidualnych programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie specyficznych, zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka w miejscach pracy, dla pracowników z obszarów wiejskich OSI w zakładach pracy województwa świętokrzyskiego w okresie 15.03.2019r. – 30.06.2020r. zgodnie z zasadą konkurencyjności  (Rozdział 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) opublikowanego w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl pod nr 1164691 w dniu 04-02-2019r., stronach www.szpp.eu w dniu 04-02-2019r.

 

 

 

Zmiana zapytania ofertowego zamawiajacego w poniższym zakresie - OPIS DOKONANYCH ZMIAN:

Na podstawie Rozdziału 6.5.2. pkt 16) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 Zamawiający dokonuje poniższych zmian:

  1. Zmianie ulega rozpoczęcie okresu świadczenia usług z 15.03.2019 r. na 29.03.2019r.

Tym samym dokonuje się zmiany:

1)      postanowień ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

-        Rozdział II. p.n. Opis przedmiotu zamówienia. – w pkt 2.2.;

-        Rozdział III. p.n. Termin wykonania umowy. – w pkt 1.;

2)      Załącznik nr 7 – WZÓR Umowy powierzenia danych osobowych. – w §2 ust. 1 poprzez wykreślenie wyrażenia: „w okresie 15.03.2019r. – 30.06.2020r”.;

  1. Zmianie ulega termin składania ofert z 7 marca 2019r. na 22 marca 2019r. (07.03.2019r. na 22.03.2019r.).

Tym samym dokonuje się zmiany:

1)     ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

-        Rozdział V. p.n. Termin, miejsce i godzina składania ofert, okres związania ofertą. – w pkt 1.;

-        Rozdział IX. p.n. Miejsce i termin otwarcia ofert. – w pkt 1.;

  1. Zmianie ulega termin otwarcia ofert z 8 marca 2019r. na 25 marca 2019r. (08.03.2019r. na 25.03.2019r.).

Tym samym dokonuje się zmiany:

1)     ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

-     Rozdział VII. p.n. Sposób składania ofert. – w pkt 2.;

-     Rozdział IX. p.n. Miejsce i termin otwarcia ofert. – w pkt 4.;

3)   Dodatkowo zmianie ulega ZAPYTANIE OFERTOWE w poniższych postanowieniach:

-     w Rozdziale XV w pkt 7.1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) Zmniejszenia ilości osób, dla których świadczone będą usługi zdrowotne lub ilości pakietów pobytowych wskutek okoliczności, za Zamawiający lub Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, np. rezygnacja uczestników partnerów lub przedsiębiorcy/ów, dla którego/ych pracowników dedykowane są świadczenia stanowiące przedmiot Zapytania ofertowego, zrezygnuje/ą z udziału w Projekcie lub ograniczy/ą jego zakres w takim stopniu, konieczna będzie zmiana ilości świadczeń stanowiących przedmiot umowy,  w takim przypadku Zamawiający niezwłocznie po powzięciu informacji o powyższym, każdorazowo zawiadomi Wykonawcę o zaistnieniu w/w okoliczności. Zmniejszenie nie może być większe niż 10% wszystkich uczestników (1100) i/lub 10% ilości każdego z pakietów.”

-     w Rozdziale XV w pkt 7.2 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) zmiana ilości osób lub ilości każdego z pakietów przekraczająca 10% (poziom z pkt. 7.1. pkt 2) Zapytania ofertowego).

-     w Rozdziale XV w pkt 7 po ust. 2dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zmiany wskazane w Rozdział XV pkt 7.1. pkt 2) i/lub Rozdział XV pkt 7.2. pkt 5) Zapytania Ofertowego każda z osobna i wszystkie łącznie nie mogą przekroczyć 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.”

-     w Rozdziale XV w pkt 7 po ust. 3dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zmiany umowy możliwe są jedynie w granicach dopuszczalnych postanowieniami Rozdziału 6.5.2. pkt 22) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności i przy spełnieniu wszystkich wskazanych w nich warunków dopuszczalnych zmian wskazanych w Zapytaniu Ofertowym i Umowie.”

4)   WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 5:

-     w §51 ust. 3 zdanie pierwsze odwołanie do pkt 3 Zapytania Ofertowego zastępuje siępkt 2.8. Zapytania Ofertowego. 

-     w §10  ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) Zmniejszenia ilości osób, dla których świadczone będą usługi zdrowotne lub ilości pakietów pobytowych wskutek okoliczności, za Zamawiający lub Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, np. rezygnacja uczestników partnerów lub przedsiębiorcy/ów, dla którego/ych pracowników dedykowane są świadczenia stanowiące przedmiot Zapytania ofertowego, zrezygnuje/ą z udziału w Projekcie lub ograniczy/ą jego zakres w takim stopniu, konieczna będzie zmiana ilości świadczeń stanowiących przedmiot umowy,  w takim przypadku Zamawiający niezwłocznie po powzięciu informacji o powyższym, każdorazowo zawiadomi Wykonawcę o zaistnieniu w/w okoliczności. Zmniejszenie nie może być większe niż 10% wszystkich uczestników (1100) i/lub 10% ilości każdego z pakietów.”

-     w §10  ust. 2 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) zmiana ilości osób lub ilości każdego z pakietów przekraczająca 10% (poziom z ust. 1 pkt 2))

-     w §10  po ust. 2dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zmiany wskazane w §10 ust. 1 pkt 2) i/lub §10 ust. 2 pkt 5) Umowy każda z osobna i wszystkie łącznie nie mogą przekroczyć 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.”

-     w §10  po ust. 3dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zmiany umowy możliwe są jedynie w granicach dopuszczalnych postanowieniami Rozdziału 6.5.2. pkt 22) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności i przy spełnieniu wszystkich wskazanych w nich warunków dopuszczalnych zmian wskazanych w Zapytaniu Ofertowym i Umowie.” 

W pozostałym zakresie Zapytanie ofertowe i załączniki do niego nie ulegają zmianie.

W załączeniu:

-     ZAPYTANIE OFERTOWE_mod-1,

-     Formularz ofertowo - cenowy – Załącznik nr 1,

-     Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - Załącznik nr 2,

-     Wykaz usług – Załącznik nr 3,

-     Wykaz osób  – Załącznik nr 4,

-     WZÓR UMOWY – Załącznik nr 5_mod-1,

-     Klauzula informacyjna Zamawiającego – Załącznik nr 6,

-     Wzór umowy przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 7_mod-1.

 

Do pobrania

Update cookies preferences