Nasze bieżące działania

Konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku VAT

Konfederacja Lewiatan prowadzi konsultacje projektu z 22 września 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.Proponowane w projekcie zmiany mają służyć uszczelnieniu systemu podatku VAT - poprawić jego ściągalność oraz zapobiegać wyłudzeniom. Są to m.in.:

 

1)      likwidacja możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych dla podatników innych niż mali podatnicy oraz brak możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych przez podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie pierwszych dwunastu miesięcy prowadzenia działalności;

2)      zmiana zasad dokonywania zwrotów VAT w terminie 25-dniowym;

3)      wprowadzenie obowiązku składania deklaracji VAT wyłącznie drogą elektroniczną;

4)      modyfikacja istniejących rozwiązań dotyczących odpowiedzialności solidarnej oraz kaucji gwarancyjnej;

5)      doprecyzowanie regulacji określających przesłanki warunkujące wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT;

6)      wprowadzenie obowiązku złożenia przez niektóre podmioty kaucji rejestracyjnej, która będzie warunkiem ich rejestracji jako podatników VAT;

7)      wprowadzenie sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie podatku, skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym;

8)      usunięcie zwolnienia dla usług stanowiących element zwolnionej od podatku usługi finansowej lub ubezpieczeniowej, wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz 37- 41;

9)      objęcie zakresem tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia niektórych transakcji mających za przedmiot świadczenie usług budowlanych oraz transakcji, których przedmiotem są procesory oraz określone towary z kategorii złota i srebra.

 

PROJEKT

 

Ze względu na bardzo krótki termin na przesłanie stanowiska do Ministerstwa Finansów, prosimy o przekazanie Państwa uwag do czwartku (29 września br.), na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl.