Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Europa jeszcze bardziej innowacyjna

Europa nadrabia zapóźnienia innowacyjne w stosunku do Stanów Zjednoczonych i Japonii, ale zróżnicowanie poziomu innowacyjności między państwami członkowskimi UE utrzymuje się, a dystans do liderów zmniejszamy wciąż zbyt wolno. Na szczeblu regionalnym różnice w poziomie innowacji nadal się pogłębiają, a spadek wskaźników innowacyjności dotyka wciąż prawie jedną piątą regionów UE. Oto najważniejsze wyniki tablicy wyników Unii badań i innowacji z 2014 r. Komisji Europejskiej oraz tablicy wyników innowacyjności regionów z 2014 r.

 

 

Ranking poszczególnych krajów w ramach UE pozostaje stosunkowo stabilny, ze Szwecją na czele, a na kolejnych miejscach plasują się: Dania, Niemcy i Finlandia. Wymienione cztery kraje inwestują najwięcej w badania naukowe i innowacje. Państwa, w których sytuacja poprawiła się najbardziej, to Portugalia, Estonia i Łotwa. Największe z odnotowanych postępów można przypisać otwartości i atrakcyjności unijnego systemu badań naukowych, a także efektom współpracy w dziedzinie innowacji gospodarczej i komercjalizacji wiedzy mierzony wzrostem dochodów pochodzących ze sprzedaży licencji i patentów za granicą. Wzrostowi wydatków publicznych na badania i rozwój towarzyszył jednak ciągły spadek inwestycji z udziałem kapitału podwyższonego ryzyka oraz nowatorskich inwestycji w przedsiębiorstwach niezwiązanych z badaniami i rozwojem.

 

Cztery grupy państw członkowskich o różnych wynikach

W tablicy wyników Unii w zakresie badań i innowacji z 2014 r. państwa członkowskie zostały podzielone na cztery grupy:

  • Dania (DK), Finlandia (FI), Niemcy (DE) i Szwecja (SE) są „liderami innowacji” (zob. wykres na następnej stronie: Innovation Leaders), o poziomie innowacyjności znacznie powyżej średniej UE;
  • Austria (AT), Belgia (BE), Cypr (CY), Estonia (EE), Francja (FR), Irlandia (IE), Luksemburg (LU), Niderlandy (NL), Słowenia (SI) i Zjednoczone Królestwo (UK) to „kraje doganiające liderów” (Innovation followers) o poziomie innowacyjności powyżej lub blisko średniej UE;
  • wyniki, jakie notują Chorwacja (HR), Republika Czeska (CZ), Grecja (EL), Węgry (HU), Włochy (IT), Litwa (LT), Malta (MT), Polska (PL), Portugalia (PT), Słowacja (SK) oraz Hiszpania (ES) są poniżej średniej UE. Są to tzw. umiarkowani innowatorzy (Moderate innovators);
  • Bułgaria (BG), Łotwa (LV) i Rumunia (RO) są słabymi innowatorami (Modest innovators) o poziomie innowacyjności znacznie poniżej średniej UE.

 

Wykres: Wyniki państw członkowskich UE w dziedzinie innowacji

 

 

Jakie są źródła sukcesu liderów innowacji?
Najbardziej nowatorskie kraje wyróżniają się widocznie, przewyższając przeciętną unijną we wszystkich dziedzinach: począwszy od bazy naukowej i systemów szkolnictwa wyższego, poprzez innowacyjną przedsiębiorczość, kapitał intelektualny dający możliwości innowacji również małym i średnim przedsiębiorstwom, kończąc na wynikach gospodarczych. Takie wyniki świadczą o stabilnym systemie badań naukowych i innowacji.
 
Stan UE na tle konkurencji międzynarodowej
Biorąc pod uwagę europejskie kraje spoza UE, również w tym roku Szwajcaria utrzymała pozycję absolutnego lidera innowacji, bijąc na głowę wyniki wszystkich państw członkowskich UE. W skali globalnej, przewagę nad UE w dziedzinie innowacyjności utrzymują Korea Południowa, USA i Japonia. O ile zapóźnienie UE w stosunku do USA i Japonii zmniejszyło się o połowę w ostatnich latach, rośnie dystans dzielący nas od Korei Południowej.
W tyle za Unią plasują się w dalszym ciągu Australia, Kanada i wszystkie kraje BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki). Ta dominacja Unii jest stabilna, a przewaga zdaje się nawet umacniać, z wyjątkiem Chin, które szybko doganiają UE.
 
Tablica wyników innowacyjności regionów 2014
W tym roku tablicy wyników Unii w zakresie badań i innowacji towarzyszy tablica wyników innowacyjności regionów za 2014 r., zawierająca ocenę porównawczą wyników w dziedzinie innowacji każdego ze 190 regionów Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii, z wykorzystaniem ograniczonej liczby wskaźników w zakresie badań naukowych i innowacji.
 
Bliższe informacje na temat tablicy wyników Unii w zakresie badań i innowacji
Tablica wyników Unii w zakresie badań i innowacji z 2014 r. opiera się obecnie na zestawie 25 różnych wskaźników, z rozróżnieniem na trzy główne kategorie:
„warunki podstawowe” – elementy bazowe, które umożliwiają innowacje (zasoby ludzkie, otwarte, doskonałe i atrakcyjne systemy badań oraz finansowanie i wsparcie);
„działalność przedsiębiorstw”: kategoria odzwierciedlająca wysiłki europejskich przedsiębiorstw w zakresie innowacji (inwestycje, powiązania i przedsiębiorczość, aktywa intelektualne);
„wyniki” – ilustrujące, w jaki sposób innowacyjność przekłada się na korzyści dla gospodarki (innowatorzy, skutki ekonomiczne).

 

Dodatkowe informacje

Pełna wersja sprawozdania Tablica wyników „Unii innowacji” z 2014 r. jest dostępna na stronach internetowych w języku angielskim

Pełna, angielskojęzyczna wersja sprawozdania o tablicy wyników innowacyjności regionów z 2014 r. jest dostępna na stronach internetowych Komisji

 

źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-198_pl.htm