Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich firm z PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków na DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Celem finansowania jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Celem naboru jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.
Kto może otrzymać dofinansowanie?
Średnie przedsiębiorstwo, czyli podmiot który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem wsparcia w ramach naboru, w celu przyporządkowania swojej działalności do kategorii średniego przedsiębiorstwa powinien ustalić, czy spełnia warunki do uznania prowadzonej przez siebie działalności w zakresie:
kryterium zatrudnienia (liczba zatrudnianych pracowników),
kryterium finansowego (wysokość obrotu oraz sumy bilansowej),
powiązań łączących przedsiębiorcę z innymi podmiotami.
W ustalaniu statusu przedsiębiorstwa narzędziem pomocniczym jest Kwalifikator MŚP oraz dokumenty źródłowe definicji MŚP.
Uwaga: Wnioskodawca w ramach niniejszego naboru może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

Do jakiego programu złożyć wniosek?
Do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wniosek o dofinansowanie składają przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województwa:
lubelskiego
podkarpackiego
podlaskiego
świętokrzyskiego
warmińsko-mazurskiego
Do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wniosek o dofinansowanie składają przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województwa:
dolnośląskiego
kujawsko-pomorskiego
lubuskiego
łódzkiego
małopolskiego
mazowieckiego
opolskiego
pomorskiego
śląskiego
wielkopolskiego
zachodniopomorskiego

Jak liczyć spadek obrotów?
Spadek obrotów może być wykazany dopiero od kolejnego miesiąca po 1 lutego 2020 r. tj. od marca 2020 r.
Spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym obliczony jako :
stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego;
lub stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.
Uwaga: Zgodnie z kryteriami, do wsparcia w ramach naboru kwalifikują się przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.
Poniżej przykłady dla obu sposobów liczenia
Forma liczenia spadku obrotów - miesiąc do miesiąca:
Miesiąc spadku obrotów: kwiecień
Wartość obrotów w miesiącu poprzedzającym spadek obrotów : 7 543 000,76 zł (marzec 2020)
Wartość obrotów w miesiącu spadku obrotów : 534 876,56 zł (kwiecień 2020)
Spadek obrotów związany z COVID-19 (%): (7 543 000,76 zł - 534 876,56 zł) / 7 543 000,76 zł *100 = 92,91%
Forma liczenia spadku obrotów - rok do roku:
Miesiąc spadku obrotów: kwiecień
Wartość obrotów w wybranym miesiącu 2019 roku: 7 543 000,76 zł (kwiecień 2019)
Wartość obrotów w wybranym miesiącu 2020 roku: 534 876,56 zł (kwiecień 2020)
Spadek obrotów związany z COVID-19 (%): (7 543 000,76 zł - 534 876,56 zł) / 7 543 000,76 zł *100 = 92,91%

Jak wyliczyć zatrudnienie w firmie?
Składając wniosek należy właściwie określić liczbę zatrudnienia w przedsiębiorstwie (liczba etatów w oparciu o ekwiwalent pełnego czasu pracy FTE) wg stanu na moment składania wniosku o dofinansowanie. Pod uwagę bierzemy tylko osoby zatrudniane bezpośrednio przez przedsiębiorcę składającego wniosek o dofinansowanie.
FTE oznacza jednostkę, według której współczynnik zaangażowania lub zdolności pracownika jest przeliczany na 100% zdolności, czyli jest to odpowiednik pełnych etatów. Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy (jeśli właściciel jest pracownikiem firmy, jest uwzględniany w kalkulacji) w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy.
Jeśli w umowie o pracę nie napisano inaczej, pracownika obowiązuje podstawowy wymiar czasu pracy. Oznacza on:
Ilość godzin pracy w ciągu dnia – 8,
Ilość godzin pracy w tygodniu – przeciętnie 40, jeśli tydzień jest pięciodniowy,
Okres rozliczeniowy – nieprzekraczający 4 miesięcy.
Pełny wymiar czasu pracy został określony w art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).
W wyliczeniach nie uwzględniamy pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego).
Ile możesz otrzymać?
Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy
Zaliczka: 100%
Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów
Pula środków w naborze:
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – 2 000 000 000,00 zł, w tym:
dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 400 000 000,00 zł
dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 1 600 000 000,00 zł
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 500 000 000,00 zł

Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich firm - szczgóły i wniosek

Update cookies preferences