Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Apel ŚZPP Lewiatan do polityków ws. uproszczenia przepisów prawa

W dniu 8 maja br. działając w imieniu reprezentowanych przedsiębiorstw, kierując się odpowiedzialnością za kondycję przedsiębiorstw, gospodarki oraz za losy pracowników, Pan Prezes ŚZPP Lewiatan Marek Banasik, przekazał do władz RP apel, dotyczący uproszczenia prawa służącego ratowaniu przedsiębiorstw i miejsc pracy.

 

APEL
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN

Kielce, 8 maja 2020 roku

 

Pan Andrzej Duda, Prezydent RP

Pani Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP

Pan Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP

Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów

Pani Jadwiga Emilewicz, Wicepremier, Minister Rozwoju

Panie/ Panowie Posłowie Sejmu RP reprezentujący wyborców z województwa świętokrzyskiego

Panowie Senatorowie RP reprezentujący wyborców z województwa świętokrzyskiego

 

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu reprezentowanych przez nas pracodawców i kierując się odpowiedzialnością za kondycję naszych przedsiębiorstw, gospodarki oraz za losy pracowników, przekazujemy niniejszy apel dotyczący uproszczenia prawa służącego ratowaniu przedsiębiorstw i miejsc pracy.

 

Stoimy na stanowisku, że rozwiązania prawne zawarte w kolejnych edycjach ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej wraz z jej późniejszymi zmianami, powinny dotyczyć TYLKO I WYŁĄCZNIE kwestii ochrony miejsc pracy w przedsiębiorstwach zagrożonych na skutek kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa oraz wsparcia dla firm zarówno od strony finansowej jak również formalnej.

 

Stwierdzamy, że wszelkie zapisy i regulacje dotyczące innych obszarów działalności Państwa Polskiego powinny znaleźć się w odrębnych i przeznaczonych temu celowi ustawach, nie zaś w jednej ustawie pod przyjętą nazwą „Tarcza Antykryzysowa”. Skracanie aktów prawnych, dedykowanie ich określonym obszarom czy aktywnościom Państwa Polskiego służy upraszczaniu przepisów i ich przejrzystości.

 

Przedsiębiorcy, a zwłaszcza ci najmniejsi są obecnie zmuszeni do wertowania setek stron, aby znaleźć właściwy przepis, do czytania kompleksowo każdego artykułu, aby mieć pewność zapoznania się ze wszystkimi niuansami wprowadzonych rozwiązań lub do szukania doradców, co skutkuje koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów. 

 

Dotychczasowe kolejno przyjęte uchwały Tarczy Antykryzysowej są przykładem biurokratyzacji i braku czytelności. Zawierają regulacje, które nie służą gospodarce, a dodatkowo wprowadzają wokół tych aktów zamieszanie i złe emocje. Co szczególnie istotne, sposób konstruowania Tarczy Antykryzysowej jest dramatycznie skomplikowany, co powoduje spowolnienie procesu ustawodawczego i odwracanie uwagi opinii publicznej od kwestii naprawdę pilnych i istotnych.

 

W naszej opinii nie jest właściwym umieszczanie w Tarczy Antykryzysowej 1 i 2 oraz jej kolejnym projekcie Tarczy 3 zapisów dotyczących m.in.: Rady Dialogu Społecznego, wyborów prezydenckich, sposobu powoływania Prezesa UKE, rezerw strategicznych, prawa o prokuraturze, przepisów o Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, Sieci Badawczej Łukasiewicz i wielu innych. Te wszystkie regulacje powinny mieć swoje odrębne rozwiązania w innych stosownych aktach prawnych, uchwalanych w oparciu o przyjętą legislaturę po szerokich konsultacjach społecznych.

 

Z wielkim niepokojem przyjmujemy w tym kontekście informację medialną przekazaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o zamiarze umieszczenia w kolejnej wersji Tarczy Antykryzysowej zapisów uniemożliwiających „animalsom” odbieranie krzywdzonych i maltretowanych zwierząt ich posiadaczom. Jako przedsiębiorcy nie chcemy być wykorzystywani do tego, aby stanowić osłonę dla takich rozwiązań. To kolejny przykład rozwiązania, które nie powinno mieć nic wspólnego z Tarczą Antykryzysową.

 

Apelujemy do Państwa – adresatów tego pisma biorących udział w procesie tworzenia prawa – o połączenie działań, upraszczanie przepisów, tworzenie klarownych, dostępnych rozwiązań i nie komplikowanie nam pracodawcom, w tak ogromny jak dotychczas  sposób, funkcjonowania i ratowania firm w tym wyjątkowo trudnym dla nas wszystkich czasie.

 

Z wyrazami szacunku,

Marek Banasik

 

Prezes Zarządu

Świętokrzyskiego Związku

Pracodawców Prywatnych

Do wiadomości:

Pan Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Pan Zbigniew Koniusz, Wojewoda Świętokrzyski

Pan Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Panie/ Panowie Starostowie Powiatów województwa świętokrzyskiego

Panie/ Panowie Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego

 

Do pobrania