Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

ALERT: Konsultacje projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych - UWAGA! WYDŁUŻENIE TERMINU DO 11 WRZEŚNIA

Do konsultacji trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (UD113), którego tekst jest dostępny tutaj:
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336750/katalog/12704858#12704858
Projekt proponuje szereg zmian, dotyczących przede wszystkim spółek kapitałowych. Zmiany te w pewnym stopniu dotyczą również m.in. spółki osobowej, spółdzielni, fundacji bądź stowarzyszenia prowadzących działalność gospodarczą, funduszu inwestycyjnego oraz przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców albo do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wśród proponowanych zmian są m.in.:
1. Wprowadzenie do prawa handlowego regulacji prawa holdingowego m.in. definicja grupy spółek, interes grupy spółek, rejestracja uczestnictwa w grupie spółek oraz dodatkowe zasady określające relacje pomiędzy spółką dominującą, a spółką zależną dotyczące np. wiążących poleceń, dostępu do dokumentacji spółki zależnej przez spółkę dominującą, roli rady nadzorczej spółki dominującej w sprawowaniu nadzoru nad realizacją interesu grupy spółek, uprawnień kontrolnych wspólnika albo akcjonariusza mniejszościowego spółki zależnej, odpowiedzialności odszkodowawczej pomiędzy spółkami, odpowiedzialności spółki dominującej względem wierzycieli spółki zależnej.
2. Propozycja zmian dotyczących funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością m.in. zasady protokołowania uchwał zarządu, etyczne i profesjonalne standardy członka zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, dookreślenie kadencyjności przez obliczanie jej w pełnych latach obrotowych, komitety rady nadzorczej i doradca rady nadzorczej, tryb prac rady nadzorczej.
3. Propozycja zmian dotyczących funkcjonowania prostej spółki akcyjnej m.in. zasady protokołowania uchwał organu, dookreślenie roli kluczowego biegłego rewidenta, uprawnień kontrolnych rady nadzorczej, instytucja doradcy rady nadzorczej, uprawnienia kontrolne akcjonariusza.
4. Propozycja zmian dotyczących funkcjonowania spółki akcyjnej m.in. dookreślenie kadencyjności przez obliczanie jej w pełnych latach obrotowych (chyba że umowa spółki stanowi inaczej), zasady protokołowania uchwał zarządu, etyczne i profesjonalne standardy członka zarządu i rady nadzorczej, obowiązki informacyjne zarządu wobec rady nadzorczej, uprawnienia informacje rady nadzorczej (proponowana zmiana art. 382 § 4 Projektu), elementy sprawozdania rady nadzorczej, instytucja doradcy rady nadzorczej, tryb prac rady nadzorczej.
W ramach konsultacji prosimy o przesłanie uwag do projektu do dnia 11 września 2020 roku na adres azwolinski@konfederacjalewiatan.pl. Prosimy aby uwagi zawierały, w miarę możliwości, legislacyjną propozycję zmiany danego przepisu lub przepisów (ewentualnie usunięcie) wraz z uzasadnieniem.
 
Bliższych informacji udziela:
mec. Adrian Zwoliński
tel.: (+48 22) 559 99 33
e-mail: azwolinski@konfederacjalewiatan.pl
Konfederacja Lewiatan

Update cookies preferences