Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

O inteligentnych specjalizacjach podczas Regionalnego Forum

W Hotelu Binkowski w Kielcach rozpoczęło się dwudniowe II Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji. Spotkanie towarzyszy obradom Konwentu Marszałków Województw RP, które odbywa się pod świętokrzyskim przewodnictwem. Posiedzenie poświęcone jest tematyce związanej z procesem przedsiębiorczego odkrywania w strategiach inteligentnego rozwoju państw członkowskich UE. W spotkaniu uczestniczyli Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa oraz Aleksandra Woźniak, kierownik Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego.


Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji to platforma krajowego dialogu. Jego inicjatorem i pomysłodawcą jest marszałek województwa kujawsko – pomorskiego Piotr Całbecki. Pierwsze inauguracyjne spotkanie Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji  spotkanie odbyło się w grudniu w Toruniu. RFIS ma na celu wymianę doświadczeń i informacji oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie problematyki inteligentnych specjalizacji.

- Jest to bardzo istotne spotkanie, w bardzo ważnym obszarze. Pamiętajmy, że inteligentny rozwój, innowacyjność ma być tym obszarem, w którym przedsiębiorcy w obecnej perspektywie finansowania mają być najważniejsi. Mądre działania w tym obszarze mają spowodować – dobry rozwój naszych regionów, naszego kraju oraz całej Unii Europejskiej – mówił członek Zarządu Województwa Jan Maćkowiak.

Inteligentne specjalizacje to nowy instrument Unii Europejskiej, który zobowiązuje regiony państw członkowskich do wybrania tych obszarów, w których chcą się specjalizować i podnosić konkurencyjność. Ich wybór ma zwiększyć dochody i podnieść poziom życia, a także jest jednym z warunków uruchomienia nowych programów operacyjnych.

- Po wielu dyskusjach w projekcie Strategii Innowacji mówimy o branżach w takich obszarach jak: budownictwo, turystyka zdrowotna i prozdrowotna, branża metalowo – odlewnicza oraz przemysł związany z produkcją żywności. Chcemy, aby tym obszarom towarzyszyły także -  branża kongresowo – targowa, efektywne, inteligentne wykorzystanie energii i technologie informacyjne. Pamiętajmy, że to Zarząd w najbliższym czasie przyjmie i potwierdzi, że są to te obszary, które dla naszego województwa mogą być dźwigniami wzrostu – mówił członek Zarządu Województwa Jan Maćkowiak.

W skład forum wchodzą delegowani przez marszałków przedstawiciele województw – osoby zajmujące się rozwojem regionalnym i gospodarczym, czynnie zaangażowane w proces wyboru specjalizacji i wdrażania programów z zakresu inteligentnych specjalizacji, a także przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki będącego koordynatorem procesu wyboru inteligentnych specjalizacji w kraju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisji Europejskiej i Banku Światowego.

- Uczestnicy forum będą dyskutować o inteligentnych specjalizacjach, wdrażaniu Strategii Innowacji, a także o środkach w ramach finansowania 2014-2020, aby dobrze je wydatkować w obszarze przedsiębiorczości oraz badań i nauki – mówiła Aleksandra Woźniak, kierownik Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego.

Członkowie forum będą pracować także nad stanowiskiem w sprawie rozwoju inteligentnych specjalizacji w Polsce. Odbędzie się prezentacja oferty Platformy S3 oraz planów przyszłych działań JRC oraz wyników spotkań MNiSW z poszczególnymi regionami.

Natomiast w czwartek, 6 lutego uczestnicy Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji rozmawiać będą na temat nowego podejścia do wsparcia innowacyjności. W programie m.in.: proces przedsiębiorczego odkrywania w nowym podejściu Unii Europejskiej, rola NCBiR we wsparciu inwestycji B+R+I w latach 2014-202, inwestowanie środków publicznych w nowym okresie programowania.

 

źróło: sejmik.kielce.pl

Update cookies preferences