Nasze bieżące działania

ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW DO KORZYSTANIA Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Powiatowe urzędy pracy z całego województwa rozpoczynają nabory wniosków od pracodawców zainteresowanych podnoszeniem kompetencji swoich pracowników. Środki na ten cel pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Na 2019 rok województwo świętokrzyskie otrzymało na ten cel z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 5,5 mln złotych.

 

W ramach KFS finansować można przede wszystkim szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników i samych przedsiębiorców, jak również np. studia podyplomowe. Do składania wniosków uprawnieni są wszyscy pracodawcy, tj. podmioty zatrudniające przynajmniej 1 pracownika. Mogą być to zarówno przedsiębiorcy, jak również np. organizacje pozarządowe i podmioty publiczne (np. szkoły). Maksymalna kwota dofinansowania na 1 pracownika sięga nawet 13 tys. złotych. Mikroprzedsiębiorcy, zatrudniający mniej niż 10 pracowników, mogą liczyć na sfinansowanie 100% kosztów kształcenia pracowników; pozostałe podmioty uzyskają refundację na poziomie 80% (nie więcej jednak niż do równowartości 300% przeciętnego wynagrodzenia).

Wnioski rozpatrują powiatowe urzędy pracy, właściwe ze względu na siedzibę pracodawcy. Pracodawca, ubiegając się o środki, powinien uzasadnić potrzebę inwestowania w kompetencje konkretnego pracownika (musi być to osoba zatrudniona na podst. umowy o pracę w dowolnym wymiarze etatu), przedstawić m.in. dalsze plany względem przeszkolonego pracownika. Dostawcą usługi szkoleniowej może być podmiot wybrany przez samego pracodawcę.

Zgodnie z priorytetami KFS ustalonymi przez Ministerstwo na rok 2019, preferencje w dostępie do środków KFS będą mieć pracodawcy inwestujący w pracowników po 45 roku życia, a także pracowników o niskich kwalifikacjach (bez świadectwa dojrzałości) lub kształcący pracowników w zawodach uznanych za deficytowe. 

Do składania wniosków zachęcamy również publiczne i niepubliczne placówki oświatowe. Wśród tegorocznych priorytetów znajduje się podnoszenie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu. Wsparcie otrzymają również nauczyciele, jeśli podjęcie kształcenia umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.

http://www.wup.kielce.pl/komunikaty_aktualnosci/item/501-zapraszamy-pracodawc%C3%B3w-do-korzystania-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego