Nasze bieżące działania

WRDS o Elektrowni Połaniec i spółdzielczości socjalnej

Kwestia ewentualnej sprzedaży Elektrowni Połaniec S.A. była dominującym tematem posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 19.05.2016r. w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach. Dotyczyły one również barier stojących przez spółdzielczością socjalną oraz zagadnień organizacji transportu zbiorowego.

W spotkaniu WRDS uczestniczył wiceprezes ŚZPP Lewiatan Pan Marek Banasik.


O analizę polityki energetycznej i sytuacji Elektrowni Połaniec S.A. zwróciły się m.in. do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego m.in. Rady Miejskie w Połańcu i Osieku oraz Rada Gminy Rytwiany. Sprawą, na wniosek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, postanowiła zająć się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, której przewodniczy marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

- Zwołaliśmy nasze posiedzenie w trybie ekstraordynaryjnym ponieważ chodzi o kluczowe i strategiczne przedsiębiorstwo dla całego województwa. Elektrownia Połaniec jest niezwykle ważna jeżeli chodzi o sektor energetyczny i bezpieczeństwo energetyczne, ale jest także potężnym pracodawcą w naszym regionie. Dochodzące do nas wiadomości mogą niepokoić. Nikt nie wyobraża sobie, aby zakład ten miał mieć jakieś trudności. Samorządy, solidarność zakładowa i ci, którzy zwracali się do nas z prośbami o podjęcie tego tematu, rekomendują przejęcie Elektrowni przez Skarb Państwa w ramach polityki energetycznej - mówił przy wprowadzeniu do omawiania tego tematu marszałek Adam Jarubas.

Marszałek zapowiedział również, że tematem na najbliższej sesji zajmie się Sejmik Województwa.

- Elektrownia ma już 5. właściciela w krótkim czasie i według nas nie buduje to poczucia bezpieczeństwa. Pojawiły się teraz doniesienia, że jedna z francuskich grup planuje sprzedaż Elektrowni. Do podobnej sytuacji może dojść w Rybniku i tamtejsza WRDS wystosowała już stanowisko, przedstawiające jej poglądy. Nam chodzi przede wszystkim o stabilizację, rozwój i stabilność rynku pracy - mówił Waldemar Bartosz, wiceprzewodniczący WRDS.

Działalność Elektrowni w ostatnich latach i podejmowane w niej inwestycje przedstawili Jerzy Król i Marek Ryński z ENGIE Energia Polska S.A., zarządzającej elektrownią.

- ENGIE działa w 70 krajach, przeprowadzając ogromne inwestycje, do których doszło również w Połańcu, gdzie działa 8 bloków w tym jeden tzw. "zielony", którego budowa pochłonęła 1,2 mld złotych. Postanowiliśmy wydłużyć życie techniczne elektrowni, które wcześniej było zakładane do 2023 roku. Przeprowadziliśmy program Feniks, na który wydaliśmy 1 mld złotych. Zakładał on wzrost mocy bloków, redukcję emisji spalin oraz wydłużenie pracy Elektrowni o 20 lat - powiedział Jerzy Król, mówiąc, że w Połańcu produkuje się 6% polskiej energii.

Zakład jest jednocześnie bardzo dużym pracodawcą i od jego funkcjonowania zależy wielu mniejszych i większych przedsiębiorców.

- W samej elektrowni pracuje 665 osób, ale jednocześnie generuje ona około 1300 dodatkowych miejsc pracy. Jako strona społeczna patrzymy przede wszystkim na nie i rozwój zakładu - mówiła Joanna Dróżdż, przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Elektrowni Połaniec S.A.

Członkowie WRDS zdecydowali się przygotować stanowisko w tej sprawie, które zostanie przygotowane przez zespół roboczy i przyjęte na następnym posiedzeniu.

Drugim punktem obrad było omówienie barier dla spółdzielczości socjalnej i sposobów na poradzenie sobie z nimi.

- Ustawa o spółdzielczości miała wprowadzić na rynek osoby, które były zagrożone wykluczeniem społecznym, jednak nie jest ona w pełni skuteczna. Zostało zarejestrowanych bardzo mało spółdzielni socjalnych od 2006 roku mimo dogodnych warunków i ulg finansowych - mówił wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Waldemar Bartosz.

O tym, jakie trudności przy zakładaniu i prowadzeniu spółdzielni spotykane są najczęściej, mówiła Izabela Włodarczyk, przedstawiciel Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

- Bariery powstają np. przy procedurze wpisów do KRS, miesiącami czekamy na odpowiedzi z sądów, a osoby zakładające spółdzielnie często muszą dostarczyć dokumenty, z których przygotowaniem mają trudności. Dodatkowo, nie obowiązuje ich tzw. "mały ZUS". Spółdzielnie muszą również prowadzić małą księgowość, a korzystanie z biur rachunkowych jest kosztowne. Brakuje także likwidatorów spółdzielni - wymieniała Izabela Włodarczyk.

Podczas posiedzenia omawiany był również wniosek Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Publicznego Transportu Zbiorowego.

- Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim próbowaliśmy aktywizować samorządy do przygotowania się na wejście nowych przepisów z dniem 1 stycznia 2017 roku, jednak odsetek tych, które zadeklarowały urządzanie linii użyteczności publicznej mniejszość, choć procentowo i tak więcej niż w skali kraju. Wydaje nam się zasadne, aby przy tym gremium funkcjonował taki zespół, który będzie zajmował się tym istotnym społecznie problemem, którego stawką są m.in. ustawowe ulgi na przejazdy - wyjaśniał Jacek Sułek, dyrektor Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Członkowie Rady postanowili o przygotowaniu uchwały w sprawie stworzenia zespołu roboczego ds. transportu, który będzie obejmował sprawy publicznego transportu zbiorowego.

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Na mocy Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z lipca tego roku, zastąpiły one działające dotychczas Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego (WKDS). Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, które zostało zlecone Marszałkowi Województwa.

Do kompetencji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego należą: wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa, opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań, rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego, przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych oraz rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

Źródło: http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/wojewodzka-rada-dialogu-spolecznego/aktualnosci/item/50288-wrds-o-elektrowni-polaniec-i-spoldzielczosci-socjalnej